Home Notisia Governu EUA Apoiu Ekipamentu Prevensaun COVID-19 Ba CIJK

Governu EUA Apoiu Ekipamentu Prevensaun COVID-19 Ba CIJK

511
0
Embaixador EUA iha Timor-Leste, Kevin Blackstone ho Brigadeiro Jeneral Aluk. [Foto: David da Costa | 28.04.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Governu Estadu Unidus Amerika (EUA) liu husi nia Embaixada iha Timor-Leste, oferese tan ekipamentu mediku, makina Presaun Pozitiva Kontinua Vias Respiratorias (CPAP) hamutuk 20 ba Centru Intergradu Jestaun Krize (CIJK) hodi ajuda profesional saude sira iha liña frente.

Embaixador EUA iha Timor-Leste, Kevin Blackstone informa fo doasaun Makina Presaun Pozitiva Kontinua Vias Respiratorias (CPAP) hamutuk 20 no Kapus Terapia Oksijeniu lubuk ida Centro Integradu Jestaun Krize apoiu kontinua ba Timor-Leste nia resposta hasoru pandemia COVID-19.

“Estadus Unidus oferese dadaun ekipamentu mediku importante hirak ne’e ba governu Timor-Leste hodi ajuda pofesional saude sira iha liña frente, hodi fo tratamentu ba pasiente COVID-19 Sira. nune’e mos atu hatan ba iha  COVID-19″, dehan Embaixado Amerika iha CCD Merkadu Lama, 28/04.

Nia explika sasan doasaun hirak ne’e sei fo ba espesialista sira kuidadu saude, opsaun tratamentu oioin hodi luta hamutuk hasoru pandemia COVID-19.

Iha fatin hanesan, Segundu Komandante Operasional centru Integradu Jestaun Krize, Brigadeiro Jeneral João Miranda “Aluk Descartes” hatete ekipamentus ne’ebe mak apoiu husi EUA ne’e importante liu tanba iha situasaun ida dadaun ne’e hasoru hela virus Corona.

“Ekipamentus ne’e mak ventilador no portatik atu fasilita ema sira ne’ebe mak iha problema respirasaun, atu uza lalais bainhira hetan atakasaun respiratoriu,” tenik Brigadeiro Jeneral Aluk.

Projetu ne’e mai aumenta tan ba montante liu millaun $1,6 ne’ebé Estadus Unidus kompromete ona hodi tulun Governu Timor-Leste kombate hasoru COVID-19 no montante inisiál biliaun $2, husi planu totál biliaun $4, hodi apoia Kompromisu Avansadu ba Merkadu COVAX nian, ne’ebé sei apoia distribuisaun vasina COVID-19 ba país sira liu 90 inklui Timor-Leste.

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here