Home Saude Swab Test Iha PN, Lidia: Labele Kompila Rezultadu Iha Deit CIJK, Tenke...

Swab Test Iha PN, Lidia: Labele Kompila Rezultadu Iha Deit CIJK, Tenke Telefone Direita

350
0
swab test iha PN. [Foto: Francisco JDA | 04.05.2021]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho funsionariu Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé detetadu konfirmadu pozitivu COVID-19, iha semana kotuk, nune’e ohin Parlamentu Nasionál (PN) hala’o hikas Swab test ba membru Parlamentu no funsionariu tomak iha Parlamentu Nasionál

Tuir Sekretario Meja Parlamentu Nasionál (PN), Deputada Lidia Norberta ba jornalista sira hateten, ohin hala’o fali Swab test tanba durante audensias ne’ebé halo kontaktu direita loron  tomak, ho funsionariu ne’ebé pozitivu COVID entaun ohin halo teste, la’ós ba deputadu de’it maibé funsionariu tomak iha Parlamentu.

“Parlamentu Nasionál iha ema balun pozitivu ne’e iha tiha ona, iha semana kotuk ba tiha ona,  maibé infelizmente Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK) la telefone ema ida pozitivu ne’e, so ami Parlamentu mak deteta bainhira ami husu lista no maluk ida pozitivu ne’e, nia mak kooperera no integra nia an katak nia pozitivu”, dehan Deputada Lidia, iha PN 04/05.

Nune’e nia husu ba Centro Integradu bainhira ema ruma rezultadu pozitivu, Laboratoriu Nasional labele kompila fali rezultadu iha deit Centro Integradu, maibe tenke telefone kedas ba ema refere, hodi labele fo risku ba ema seluk.

Deputada Lidia Norberta hateten tan, maluk ida pozitivu, nia la hatene buat ida, nia hanoin katak nia di’ak hela no lao ba mai loron tomak, hafoin deteta fali lista ne’ebé mak mai ne’e, mak ami telefone fali hafoin lori ba Centru Integradu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here