Home Notisia Kondisaun Infraestrutura Eskola Barak Sei Aat, Antonio: Tenke Aloka Orsamentu Boot

Kondisaun Infraestrutura Eskola Barak Sei Aat, Antonio: Tenke Aloka Orsamentu Boot

767
0
kondisaun eskola iha area rural sira kondisaun la diak. [Foto: Copyright google | 24.11.2020]

Reportajen Francisco JDA

Relasiona fiskalizasaun hosi Membru Parlamentu sira hosi Komisaun G ne’ebe trata asuntu Edukasaun Juventude, Kultura no Sidadaun nota iha terenu katak iha problema barak hasoru situasaun edukasaun Iha territóriu laran tomak ba fasilidade eskola, infraestrutura, meja, kadeira, fatin te’in ba merenda eskolár, fornesimentu bee moos la iha, inklui biblioteka no ekipamentu teknolojia atu fasilita prosesu Ensino aprendizajen iha eskola.

Hafoin Parlamentu Nasionál (PN) hala’o plenária tuir Deputadu Bankada Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan ( KHUNTO), deputadu António Verdial iha intervensaun hatete katak, fatór determinante ba problema edukasaun ne’ebé iha mak menus orsamentu no planu ne’ebé la kondís ho situasaun real, nune’e rekomenda ba governu atu halo jestaun di’ak ba edukasaun.

“Tenke aloka orsamentu boot ka estraordináriu iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) no prepara estratéjia ne’ebé efetivu, hodi hatán ba situasaun real, Bankada KHUNTO sempre halo deklarasaun polítika hodi hafanu Ministériu Edukasaun Juventude Desportu hodi hare no reve fila fali,” hateten Deputadu Bankada KHUNTO António Verdial iha PN, 13/07

Deputadu António Verdial realsa tan hare ba númeru dezempregu sa’e makas tebes, ne’e hatudu katak nasaun ne’e iha problema, nune’e husu governu atu hadia sistema Kurríkulu no maske tinan-tinan prodúz graduasaun maibé la kompativel ho merkadu serbisu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here