Home Notisia HAK no GASSAS Lansa Postu Reklamasaun Eleitorál Hodi Sukat Taxa Partisipasaun Sidadaun...

HAK no GASSAS Lansa Postu Reklamasaun Eleitorál Hodi Sukat Taxa Partisipasaun Sidadaun Iha ElPrez

448
0
HAK no GASSAS Lansa Postu Reklamasaun Eleitorál. [Foto: Santy | 18.02.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Asosiasaun HAK Lansa Postu Reklamasaun Eleitorál, hodi asegura prosesu demokrasia, no loke Postu reklamasaun ne’e atu sukat sidadaun nia taxa partisipasaun, no sukat katak eleisaun ne’e nesesidade ba povu ka lae.

Hafoin lansa Diretór Asosiasaun HAK, Sisto dos Santos, hateten, Razaun Loke Postu Reklamasaun Eleitoral mak, atu sukat sidadaun nia taxa partisipasaun to’o iha nivel ne’ebé, no atu sukat eleisaun ne’e nesesidade povu nian ka keta ba eleisaun ba ema ukun-nain sira de’it.

“Loke Postu reklamasaun mak ho objetivu ita atu sukat hela ita nia sidadaun nia taxa partisipasaun ne’e to’o nivel ida ne’ebé, tanba tinan 20 ita nia instituisaun eleitoral sira halo formasaun edukasaun sivika ba sidadaun, ita atu haree edukasaun sivika ne’e nia efetivu duni ka lae, fó ona ema barak konsente katak prosesu eleisaun ida ne’e ajuda tebes ba ita nia sidadaun ka lae, no ita atu sukat katak, eleisaun ne’e nesesidade povu nian ka, keta ba eleisaun ne’e ba ema sira ukun na’in de’it. Entaun ita haree balansu ne’e iha ne’e.” hateten, Diretór Asosiasaun HAK, Sisto dos Santos, iha edifisiu  HAK, 18/2.

Diretór Asosiasaun HAK hatutan,  Postu Reklamasaun ida ne’e atu loke espasu ba sira, tan dalaruma ita gasta osan barak maibé dalaruma la responde nesesidade povu nian, ba bee-moos, Agrikultura, Edukasaun, Saude, ida ne’e mak nesesidade prinisipal ba povu nian, agora ita hein, eleisaun ne’e atu responde duni ba nesesidade ba povu ida ne’e ka eleisaun ne’e hanesan festa de’it, ita ba kontenti depois festa hotu tiha povu nia nesesidade estaknadu.

Sisto akresenta, Postu Reklamasaun eleitoral ne’e nia vizaun mak eleisaun justu demokratiku ba dezenvolvimentu nasional ne’ebé dignu no sustentavél, Misaun mak, hasa’e taxa partisipasaun sidadaun kritiku hodi halo kontrolu ba prosesu eleisaun, no Objetivu maka, ita sei fasilita partisipasaun sidadaun sira hodi divulga artikula no reklama prosesu eleisaun ne’ebé justu no livre.

Sisto dehan, Postu Reklamasaun eleitoral Sei atualiza Semana ida dala rua, tanba potensia prosesu kampaña ida ne’e bele mosu iha buat balun ne’ebé mak halo komunidade sira la hakmatek, karik iha kontesementu ruma imediatamente ami divulga iha semana rua nia laran.

Iha fatin hanesan, Asesór Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SECOMS), Carsiliano Oliveira, informa, media sira bele hato’o kanaliza, divulga informasaun sira ne’ebé ho karakter edukativu, informativu loloos, labele kria situasaun ida bele sai fali preokupasaun komunidade tanba prosesu politika eleisaun Prezidensial, ba fatór importante determina ba ita nia politika, estabilidade, ba situasaun nasional ba ita hotu-hotu.

“Media sira tenki divulga informasaun ho loloos, labele halis ba ema ida ka ema seluk, tenki firme imi nia pozisaun, neutral, imparsial ne’e mak importante.” Subliña, Carsiliano Oliveira.

Diretór Adjuntu Gabinete de apoiu Sosiedade Sivil e Auditoria Sosial (GASSAS), Edvin Soares Noronha, Hateten, Lansamentu ba Postu Reklamasaun Eleitoral buat ida importante tebes tanba papel HAK nian la’os foin hahú koalia kona-ba direitus humanus, la’os foin hahú koalia kona-ba akompañamentu ba eleisaun, maibé knár sira ne’e iha situasaun difisil teb-tebes ne’e maka aplika ona rezultadu ba ita, hatudu ona sira nia komitmentu, kbiit,  ne’ebé halo akompañamentu ba direitu sidadaun hotu-hotu iha prosesu demokratizasaun.

“Espera ho Postu reklamasaun eleitoral ida ne’e bele enkoraza sidadaun hotu-hotu oinsa bele partisipa ativu liu iha prosesu demokratizasaun tuir mai, nune’e bele hetan rezultadus di’ak ba eleisaun Prezidensial ba tinan ida ne’e.” dehan, Edvin Soares Noronha.

Nia mós Agradese ba HAK tanba serbisu ida ne’e, seidauk iha komitmentu ruma husi governu ba atividades ida ne’e, maibé HAK hatudu ona komitmentu, vontade rasik, liuhusi prinsipiu sosiedade sivil nian katak, volutarizmu, komitmentu ne’e mak boot liu, rezultadu mak boot liu duké husu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here