Home Notisia Professor Iha Soibada Husu ba PR Foun Komunika Governu Tau Atensaun Ba...

Professor Iha Soibada Husu ba PR Foun Komunika Governu Tau Atensaun Ba Professor nia Saláriu

457
0
imajen manorin sira iha Soibada. [Foto: Santy | 11.04.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Professor iha Eskola Ensino Sentral katolika, Nossa Senhora Aitara Soibada (EBCC) iha Munisipiu Manantuto ho esperansa ba kandidatu Prezidente Republika bainhira ida mak eleitu ba Prezidente Republika tenki tau matan ba professores sira nia salariu, liuliu Professor kontratadu sira.

Ba Jornalista Neon Metin, Professor iha Eskola EBCC Soibada, Napoleão da Costa de Jesus,  idade 60, Hateten, Profossores ne’e importante liu, tanba liuhusi Professores mak sira bele matenek hodi sai boot ukun nasaun. Sé la liuhusi Professor boot sira mós la matenek.

“Salariu fulan ida ne’e depende ba permanente ho kontratadu, permanente kada fulan hetan $ 300 to’o $ 400 dollar, maibé ne’e mós seidauk sufisiente, Kontratadu hetan $ 200 ital.” konfesa, Professor Napoleão da Costa de Jesus iha Eskola EBCC Soibada, Munisipiu Manatuto, 7/4.

Napoleão da Costa de Jesus, Dehan, Maske hetan ona salariu, maibé ida ne’e la dun sufisiente ba nesesidade lorloron nian.

Nia husu ba Prezidente Republika foun karik  eleitu bele tau matan no tau atensaun ba eskola sira iha Timor laran tomak, liuliu ba professores sira nia salariu.

Iha Fatin Hanesan, Professor kontratadu, Mareliano Luis Xavier Soares, idade 32, ho esperansa katak, Prezidente Republika foun tenki tau matan ba Professor sira ne’ebé kontratadu atu define sira nia destinu ba iha Professor permanente.

“Hau nia espektativa ba Prezidente Republika oin mai, sé karik hakat ba tur iha bareira Aitarak-Laran, bele tau matan ba professores sira iha Timor laran tomak ne’ebé kontratadu atu difine sira nia destinu ba iha permanente.” Esperansa, Professor kontratadu, Mareliano Luis Xavier Soares.

Nia Afirma, “Hau asina kontratadu ne’e iha tinan 2012 to’o agora seidauk ba permanente. kontratadu fulan ida hetan $ 200 resin, senti la sufisiente.”

Nia mós husu ba Prezidente Republika Foun tenki influensia Governu hodi tau matan ba Professores iha Timor laran tomak, liuliu Professor kontratadu sira. Ba kampaña ne’e saida mak promesa ona iha palku leten tenki implementa.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here