Home EduTek EBC Masin – RAEOA Edifísiu Aat, Menus Sala Aula, Kadeira no Meza...

EBC Masin – RAEOA Edifísiu Aat, Menus Sala Aula, Kadeira no Meza Difikulta Prosesu Aprendizajen

169
0
Kondisaun eskola EBC Masin - RAEOA. [Foto: Colo | 26.06.2022]

Reportajen Adrolado “Saretukau”

Escola Básica 1⁰ e 2⁰ Ciclo 30 de Agostu 1999 Masin, iha Suku Costa, Aldeia Sanane, Sub-rejiaun Pante Makasar, RAEOA, nia edifísiu eskola kondisaun aat, hodi difikulta estudante sira nia prosesu aprendizajen, inklui sei falta tebes sala de aula, kadeira no meza ba total estudante 542, halo estudante balu tuur de’it iha rai.

Koordenadora EBC Masin, Olinda de Sá Ximenes informa ba Neon Metin, iha EBC refere tanba meza no kadeira sira uza kleur ona, nune’e estudante sira halo limpeza kadeira no meza nia parfuzu sai hodi estraga hotu, tanba ne’e oras ne’e da-dauk estudante balu komesa tuur fila-fali iha semente leten.

“Estudante balu sei tuur iha rai, tanba kadeira ne’e mai kompletu, kadeira mai ne’e namanya estudante barak ne’e, ita lahatene kuandu sira halo limpeza ne’e foti riba ka nusa, prafuzu semo sai entaun kadeira ne’e aat, tanba ne’e foin da-dauk ami enkontru ne’e ami husu atu halo kadeira ne’e ai hotu de’it para metin,” informa Kordenadora Olinda ba Neon Metin, 14/06.

“Meza ba profesora mos la iha, meza ba alunus balun mos la iha, meza ba profesor ne’e, profesor uza fali kadeira estudante ni-nian, ne’e mak sira hodi tuur,” tenik Kordenadora EBC Masin, 30 Agosto 1999, iha Oe-cusse.

Nia konfesa, iha edifísiu eskola balun ne’ebé konstroi ona iha tempu Portugés no Indonézia ne’ebé ho kondisaun aat hotu ona, “eskola ida ne’e, ida ne’ebá halo iha tempu Portugés ni-nian karik, ne’e odamatan la iha hotu, ida fali ne’e mai halo iha tempu Indonézia nian, ne’e totalmente aat.”

Aleinde ne’e, tanba menus sala de aula, obriga EBC Masin nia biblioteka sai fatin sala de aula. “Biblioteka kondisaun di’ak maibé iha sala ida be estudante sira atu estuda ne’e, agora ami uza ba 3⁰ anu sira uza para sira eskola, depois iha tempu biblioteka atu lee, sira foti sira nia livru mai lee iha sala,” dehan Koordenadora EBC Masin.

Koordenadora ne’e hato’o ona problema hirak ne’e ba edukasaun munisípiu, iha enkontru mos sira nafatin hato’o, maibé edukasaun munisípiu nia resposta atu hadi’a edifísiu eskola ne’e tinan oin, maibé la’os de’it EBC Masin, maibé inklui eskola seluk ne’ebé lokaliza iha área rural.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here