Home Notisia Kampana Os Verdes Iha Aileu: Foka Ba Empregu, Desentralizasaun Munisipiu no Ekonomia

Kampana Os Verdes Iha Aileu: Foka Ba Empregu, Desentralizasaun Munisipiu no Ekonomia

574
0
Prezidente Partidu Os Verdes de Timor, Antonio Lelaluno Cruz. Foto media Os Verdes. [Foto: Adroaldo | 21.04.2023]

Reportajen Ardoaldo “Saretukau”

Iha abertura kampaña eleitoral lejislativa hosi Partidu Os Verdes de Timor (PVT) iha Munisípiu Aileu, Prezidente Partidu António Lelahuno Cruz promete, wainhira hakat liu bareira iha eleisaun, sei uza osan subvensaun partidu hodi fo servisu ka empregu ba militantes Os Verdes hamutuk 50.000, no sei oferese empregu 5000 ba Aileu Oan sira.

“Ha’u hatete momos iha ne’e, se bele ultrapasa bareira, orsamentu subvensaun partidu sei utiliza hodi liberta 50 mil empregu verdes ni-nian. La’os de’it tenki ba SEFOPE, ba Ministru, partidu iha subvesaun atu uza hodi forma nia ema sira, trata viza ba nia ema sira, hodi servisu hadi’a ita nia moris, ida ne’e mak agora ita hotu-hotu nia luta, ida be tau faru verdes ne’e, ita sira ne’e nia luta. 50 mil empregu verdes, ne’e la’os ba Timor-oan tomak, ne’e ba verdes nia oan sira, tanba ne’e la’os estadu maka atu halo, ne’e partidu mak sei halo, partidu mak sei instala sentru formasaun empregu Verdes iha Aileu.”

Lelahuno akresenta, “ita luta para oin-nusa, Verdes nia oan sira ne’e hamutuk 50 mil empregu ne’e, ita bele realiza iha Aileu. Husi 50 mil empregu ne’e, partidu sei oferese ba Aileu hamutuk 5 mil empregu Verdes ba Aileu oan sira.” Nia dehan ba joven sira ne’ebé mak seidauk hetan oportuniade servisu atu tuir Partidu Os Verdes tanba “Verdes sei hanoin netik ba imi, prepara netik imi nia kondisaoens, forma imi, emprega imi, trata viza ba imi, mais imi ida-idak sosa imi nia ticket.”

Iha parte sorin, prezidente PVT ne’e hatete, Partidu Os Verdes de Timor sai hanesan mos Partidu favóritu ba plataforma projetu Tasi-Mane, tanba sira apoiu projetu refere hodi fo benfísiu empregu ba joven sira. “Dada Kadoras mai ita nia rai, fo empregu ba ita nia joven sira ne’ebé mak la iha servisu, forma sira, treinu sira, hodi nune’e sira bele hetan oportunidade empregu.”

Entretatnu Partidu Os Verde mos luta hodi defende maka’as atu desentraliza polítika, ekonomia no administrativa iha munisípiu hodi fo biban ba autoridade munisipal sira iha poder hodi halo polítika ba dezenvolvimentu ekonomia, ba empregu no seluk tan. “Entaun ita tenki hanoin atu desentraliza governu ne’e ba iha kraik, labele de’it desentraliza administrativa, tenki desentra polítika, tenki desentra fiansiamentu hodi bele halo polítika iha munusípiu,” dehan Lelahuno.

Se lae atu tuir formasaun de’it tenki ba hotu Dili, formasaun lian Inglés ka formasaun tékniku sira tenki ba hotu kapital, tanba ne’e mak partidu Verdes defende maka’as polítika desentralizasaun munisipal, nia hato’o.

Abertura kampaña komísiu dahuluk Partidu Os Verdes de Timor hala’o iha munisípiu Aileu, kuarta-feira, 19 Abril, 2023.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here