Home EduTek Profesores Sira nia Kontratu Remata, Difikulta Prosesu Aprendizajen Iha Eskola EBF Vilaverde

Profesores Sira nia Kontratu Remata, Difikulta Prosesu Aprendizajen Iha Eskola EBF Vilaverde

2284
0
Kooredenadora Eskola Ensinu Basiku Filial Vila Verde, Antonieta Hornieta. (Foto: Zemila)

Reportajen Zemila da Costa Calau

Relasiona ho Professor sira ne’ebé maka kontratu remata iha fulan Dezembru 2023, difikulta tebes ba prosesu aprendizajen iha eskola Ensinu Básico EBF Vila Verde, iha Suku Vila-Verde postu Administrativu Na’in Feto, Munisipiu Dili.

Jornalista Neon Metin halo entrevista ho Kooredenadora Ensinu Basiku Filial Vila Verde, Antonieta Hornieta konaba situasaun iha eskola refere, nia hateten, uluk professores sira nia kontratu seidauk remata, iha eskola ida ne’e prosesu aprendizajen lao normal hela, maibé iha fulan Dezembru 2023 wainhira professores sira nia kontratu remata, entaun ida ne’e fó impaktu tebes ba prosesu aprendizajen iha eskola ne’e.

“Durante seidauk hapara funsionariu kontratadu, buat hotu lao normal no diak tebes laiha problema ne’ebé mak ami no estudante sira hasoru, enquanto mosu informasaun ne’ebé mai rasik husi ita nia governo katak sei hapara hotu funsionariu kontratadu sira, ida ne’e sai hanesan informasaun tristeza ida mai ami,” dehan Kordenadora EBF Vila verde Antonieta Hornieta, iha nia servisu fatin Villa Verde 22/01/2024”

Nia haktuir, iha eskola EBF Vila Verde funsionariu permanente iha eskola refere hamutuk nain 17, voluntariu nain 3, reforma nain 10 no seguransa nain ida, iha professores kontratadu hamutuk nain 3, maibé sira nia kontratu remata ona, nune’e sira para ona hanorin estudantes sira.

Profesores kontratadu nain tolu ne’e, sira hahu asina kontratu iha 7 Abril 2023, no remata iha 31 Dezembru 2023, maibé ohin loron desizaun husi governu nian, sira nian kontratu tenke remata. Maibé haree ba iha professores nain tolu ne’e mai ho “background” Lisensiatura iha area Edukasaun, sira nain tolu ne’e iha esperensia no hanorin diak tebes bainhira hanorin estudante sira.

Rosalina Soares, nu’udar inan husi estudante, sente triste tanba haree ba desizaun governu nian, ne’eb’e maka la kontinua professores sira nia kontratu, ikus estudante sira maka sai vitima, tanba estudante sira bainhira ba eskola, professores sira atu hanorin sira la to’o, nune’e estudante sira ne’e halimar deit no fila ba uma la aprende buat ida.

“Sente triste tanba governu sedauk fo solusaun ba problema ne’ebé mak sira rasik foti, ami nia oan sai vitima ba governo ida ne’e nia ukun, tanba dader san ami lori ami nia oan ba eskola professor/a laiha entaun ami tenki lori fila mai uma,” Espresa Rosalina Soares nu’udar inan aman estudante nian.

Professora Kontratadu EBF Vila Verde, Franscisca Coelho hato’o sentimentu triste, bainhira Governu la kontinua sira nian kontratu, nia hahu kontratu iha loron 4 Jullu 2019 nu’udar voluntariu, iha tinan 2021 Ministeriu Edukasaun tun ba kada eskola no entrega lista prezensa no planu de aula.

Iha tinan 2023, ME taka sai naran lista professores kontratadu sira nian naran, wainhira taka sai naran iha 7 Abril 2023, professores sira asina kontratu ho kada fulan simu $ 272,00, no kontratu ne’e remata iha 31 Dezembru  2023, no dezisaun husi governo la kontinua kontratau.

“Ami sente triste ho governo ida ne’e nia ukun tanba hapara hotu ami ne’ebé mak kontratadu, ami iha kapasidade di’ak hodi hanorin no bele hasae kualidade eduksaun iha rai laran, tanba ami mai ho backgroundg Lisensiada edukasaun UNTL,” hateten Franscisca.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here