Home Notisia Bankada FRETILIN Husu Governu Prudente  Iha  Polítika Diversifikasaun Ekonómiku Hodi Kontribui Ba...

Bankada FRETILIN Husu Governu Prudente  Iha  Polítika Diversifikasaun Ekonómiku Hodi Kontribui Ba Kresimentu Ekonómiku

1056
0
Domingos Pereira working on his farm (Foto: Santina LDA)

Reportajen David da Costa

Frente Revolusinaria Timor-Leste Indepedente (FRETILIN), uhsu ba  IX Governu Konstitusional ne’ebe mak lideradu husi  Primeiro Ministru (PM), Kayrala Xanana Gusmao, atu prudente iha politika diversifikasaun ekonomiku ida ne’ebe estratejikamente bele kontribui ba kresimentu ekonomiku Timor-Leste nian, husi seitor renovavel no la renovavel.

“Hau mai apresenta FRETILIN no povu nia prekupasaun kona ba situasaun ekonomika no falta politikas de diversifikasaun ekonomika husi IX Guvernu,” dehan Deputada Bankada FRETILIN Cristina Yuri Rebelo Quintas, Iha KomunikaduImprensa ne’ebe maka Neon Metin asesu Husi  iha Parlamentu Nasionál, Tersa 6/02.

Tuir Deputada Bankada FRETILIN,  Cristina Yuri Rebelo Quintas, hateten, Ekonomia sai hanesan motorkrukial hodi garante sustentabilidade estadu ida nia vida! Tanba ne’e, IX Governu Konstitusional ne’ebe mak lideradu husi  Primeiro Ministru, Kayrala Xanana Gusmao, atu prudente iha politika diversifikasaun ekonomiku ida ne’ebe estratejikamente bele kontribui ba kresimentu ekonomiku Timor-Leste nian, husi seitor renovavel no la renovavel, sira maka hanesan setor Petroleo no Gas, Agrikultura, Peska, Turismo, Industria no manufatureira nomos Mineiru.

Nia haktuir iha Diskursu Primeiru Ministro durante Tomada de Posse,  fo importansia ba politika re-estruturasaun ba instituisaun xave sira iha  seitor ekonomiku nian, Timor Gap no ANPM hanesan promesa 120 dias ba servisu IX Governo Konstitusional. Los duni antes 120 dias promesas ne’e konklui ate hamosu empreza foun ida hanaran MURAK RAI. EP ne’ebe  antes ne’e ho naran CMTL. Estruturamente iha ona mudansa infelizmente la fo sentidu mudansa hanesan iha seitor ekonomiku.

Iha programa IX Guverno hatur mos nia prioridades lubuk ida, ida mak atu hakbiit futuru Nasaun nian liu husi investe iha setor ne’ebe produtivu liu, alinha mos ho visaun ida atu bele promove dezenvolvimentu  ekonomiku. Maibe, alokasaun orsamento ba setor ekonomia iha 2024, 7% deit.

Hafoin, Guvernu mos hato’o metas balun, ida maka atu hamenus 10% probreza no ida tan mak atu Alkansa taxa real hodi hasae produtu internal  bruto (PIB/GDP) nao petrolifero de 5% iha tinan sira tuir mai. Hanoin ida  furak, maibe nafatin ba Setor xave sira, hanesan: edukasaun, saude, bee  mos no agrikultura, guvernu kontinua aloka orsamento ne’élebe la  sufficiente atu garante servisu ho kualidade ba bem estar do povu.

Nia  resultado mak dadaun  sistema saude kuaze kollapsu, kuaze loron-loron povu halerik ba aimoruk ne’ebe limitadu, ba fasilidades saude ne’ebe la adekuadu, sistema edukasaun ne’ebebe estagnadu, prekupasaun ba numero professors sira ne’ebe la sufficiente, Sistema rekrutamentu no aprovisionamaente balun la hatudu transparensia, desemprego ne’ebe aumenta, ba kiak ne’ebe halerik no ba foos folin ne’ebe aas ba bebeik,

“Hanesan hau sublina iha leten katak seitor xave sira ne’ebe  sai hanesan motor aranka ba seitor ekonomia, sai hanesan fonte prinsipal ba kresimentu ekonomiku ne’ebe sustentavel no resileante, maibe ne’e hanesan deit fantasia ida ba Timor-oan tomak tanba seidauk iha sintoma ida ne’ebe mak hatudu IX Governu Konstitusional nia prioridade, maske iha Dldiskursu PM nia prioridade mos ba 12 meses da Governaaun ne’ebe iha dokumentu diskursu “Nu. 3. HAHU PROCESSO DEZENVOLVE COSTA SUL” , Governus halo ona nia funsaun durante fulan 7 espera iha fulan lima tuir mai bele konklui assuntu relevante sira no hahu dadauk dezenvovimentu Kosta Sul,” nia dehan.

Bankada FRETILIN mos duvida ba seitor Agrikultura no Peska tanba to’o oras ida ne’e  seidauk konsege rona novidades ruma iha governasaun ida ne’e tau prioridade ba seitor ida ne’e, karik tanba  Primeiro Ministru la mensiona iha Diskursu wainhira simu tomada Posse? Ka laos prioridade duni  ba IX Governu tanba nafatin halo alokasan kiik husi orsamental 2024 ba setor xave ida ne’e? Ho nuneé guverno la hatudu investimentu adekuadu.

Iha setor produtivo ida ne’ebe konsidera importante, no la hatudu politika konkretu oinsa buka dalan alternativu hodi diversifika iha ekonomia ida ne’ebe reziliente no sustentavel. Maibe, guvernu kontinua ho politika ba subsidia fos importadu hanesan jestu ida husi IX Governu ba iha Povu toos nain no natar nain sira katak sira laos prioridade. Povu kontinua enfrenta hamlaha, hanesan relatoriu husi global hunger index 2023 katak Timor-Leste iha problema serio ba hamlaha ho 29.9% ke hatur Timor-Leste iha ranking 112 husi 125 Nasoens. No  problema malnutrisaun kontinua aumenta, labarik barak sofre stunting (ras badak no krekas), no mate tanba problema hamlaha ba aihan. Sa politika mak guvernu hatur ona hodi bele hadia situasaun sira ne’e?

Diferensia entre politika Governasaun atual no VIII Governu mak Governu atual pro empreza importador sira no VIII Governu pro Povu tanba povu mak nain lolos ba estadu RDTL. Infelizmente Governu atual lakoi atu kontinua programa sira pro povu maibe hili dalan ida hodi subsidia fos importadu ne’ebe mak nia persentazen as boot liu kompara ho foz produsaun rai laran ne’ebe mak saudavel tanba la kontamina ho produtu kimiku sira no parte seluk mos bele motiva povu atu kontinua hasae produsaun rai-laran.

“Ami mos hakarak hatene sa planu de investimentu mak guverno hatur hela ba Setor turismo? Ou karik membros do guverno sira tenki sai uluk turista mak foin bele resolve kestaun turismo iha rai laran?,” Bankada FRETILIN kritika Governu.

Nia esplika,  tanba sa mak importante tebes ba governu Timor-Leste atu tau prioridade hodi investe ba seitor produtivu sira, “Tanba ita hotu hatene katak Timor-Leste nia fonte finansiamentu uniku ne’ebe mak oras ne’e dadauk finansia hela ita mak uniku Fundu Petrolifero, no tuir estimasaun Ministeriu Finansa no mos Banco Mundial katak, Governu Timor-Leste mantein ho ritmu despeza sira hanesan agora maka prozesaun ita nia fundu sei hotu iha 2034 no bele sedu liu tanba tanba oras ne’e dau-dauk la iha ona retornu husi bayu-undang maibe uniku retornu mak Timor-Leste nia investimentu iha Bonds no Equity, maibe ita mos bele lakon ita nia fundu depende ba valor asoens ne’ebe mak ita investe. Ho ida nee perigu ba Timor-leste iha future”.

Nia salienta, aat liu tan Timor-Leste nia tusan agora to’o ona nivel ida 650 miloens de dolar amerikanu aumenta tan planu Governu atual nian atu halo tan imprestimu ho valor 500 milhoes signifika Timor-Leste sei naha tusan mais ou menus 1.150 mil miloes no tusan balun nia periode de graca remata signifika Timor-Leste komesa atu selu nia funan.

“Ho jestaun ida ne’ebe mak mal gastus hanesan ne’e sera ke ita iha kapasidade atu bele selu ita nia tusan? ka ita soe tusan ne’e ba iha ita nia oan no bei-oan sira? se ita prudente iha politika fiscal no investimentu estratejiku ba iha seitor xave sira ne’ebe mak produtivu karik ita sei bele hases an husi risku presipiu orsamental nune’e mos husi krizi tusan iha future maibe se ita mantei ritmu sira hanesan agora mak, bem-vindu malisan rikusoin adeus graca rikusoin,”  nia konklui.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here