Home Notisia MKOTT: Husu Hapara Prosekusaun ba Colaery ho Witness K

MKOTT: Husu Hapara Prosekusaun ba Colaery ho Witness K

468
0
Conferencia Imprensa MKOTT Fo Solidariedade ba Colaery ho Witness K (Foto: Fransisco J. Almeida)

Reportajen Santina da Costa

Liu hosi konferensia imprensa, Movimentu Kontra Okupasaun Tasi Timor [MKOTT], horiseik, (09/08), hatoo karta petisaun ne’ebe husu ba Federal Attorney General Australia nian, Cristian Porter, hodi hapara presekusaun judisial hasoru advogadu Australia Bernard Collaerey no Witness K. MKOTT mos hatete katak Bernard Colaery ho Witness K mak eroi ba luta fronteira maritima nian.

Portavos MKOTT, Faustino Soares hato’o katak, Timor-Leste prepara hela atu komemora loron referendum ba dala 20, bainhira Timor oan sira vota ba ukun rasik-an hosi Indonesia nia okupasaun. Iha okzaziaun ida ne’e, Timor-Leste ho Australia mos sei ratifika tratadu ba fronteira maritima. Loron 30 fulan agustu tinan 2019 sei marka mós instansia importante iha relasaun bilateral entre Timor-Leste ho Australia ho ratifikasaun ba tratadu fronteira maritime nasaun rua ne’e nian. Kestaun ida ne’ebé dezde 1999 sai tiha pontu de tensaun ida iha ita nia relasaun.

“Enkuantu Timor-Leste ho Auatralia atu selebra daudaun okaziaun importante ida ne’e, ami ne’ebé asina iha kraik ne’e nota ho arrenpendimentu boot katak, governu Australia kontinua prosekusaun judisiál hasoru advogadu Bernard Collaery ho Witness K. Ema na’in rua ne’e eroi ba akordu fronteira maritima no tanba ne’e sira nia prosekusaun sei hafo’er selebrasaun ne’e no mós relasaun bilateral”, hateten portavoz, 09/08, iha HAK.

MKOTT mos deklara katak, atu labele hafo’er komemorasaun loron 30 Agostu tinan ida ne’e mak MKOTT husu ba Australia nia Attorney General atu hapara prosekusaun ne’ebé la’o hela.

Iha fatin hanesan membru MKOTT, Celestion Gusmao hatoo katak, sekarik governu Australia la toma responsabilidade ba asumtu ne’e, MKOTT sei kontinua luta nafatin.

“Prosesu ne’e lao ba oin halo fo’er istoria relasaun bilateral entre Timor-Leste ho Australia tanba akordu ne’ebé mak ita hetan iha ninia esplikasaun ida ne’e bazé ho vontade di’ak, agora vontade di’ak ida ne’e, ita rezulta tiha ona akordu fronteiras maritima entre Timor-Leste no Australia, tenki refleta iha prosesu sira seluk inklui prosesu prosekusaun ba kolega na’in rua ne’e”, hateten Celestino.

Tuir esplikasaun hosi Celestino Gusmao katak, Witness K mak fo sai informasaun katak Australia ninia intelejensia tau kamera subar iha salaun palacio governu no mos ninia adovgadu Bernard Collaerry no nudar mos advogadu ba Xanana Gusmao, ne’ebe sempre hamrik iha povu Timor-Leste nia sorin, maske iha situasaun defisil no sira tenke presekusaun.

Ba media online The Guardian (31/07/2019), Jose Ramos Horta, husu atu hapara prosekusaun ba Colaery ho Witness K ho husik sira livre. Horta mos dehan katak, “sira la estraga Australia, sira fo respeita bo’ot ba sira nia nasaun”. Premiadu Nobel da Paz ne’e mos husu atu Presidente da Republika, Fransisco Guterres Lu-Olo, atu fo rekoinesementu nivel a’as nian ba sira nain rua.

Bernard Collaerry depois de Masakre Santa Cruz 1991, konsege organiza manifestasaun boot ida iha embaixada Indonesia nian iha Australia, halo protesta boot hasoru governu Indonesia. Bernard mos akompanha Xanana Gusmao bainhira hetan kapturasaun iha Tribunais oioin, hodi defende kazu violasaun direitus umanus iha Timor.

MKOTT mak uniku organizasaun ne’ebe luta ba median line, no konsege mobiliza ema besik rihun 50 hodi okupa embaxada Australia iha 2016. Tuir planu MKOTT sei organiza espozisaun iha loron 20 Agustu, hodi tau imajen no spanduk istirku sira liga ho MKOTT nia luta ba fronteira maritima.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here