Home Notisia Impaktu Hosi Mundansa Klimatika, Moras Ispa As Iha Balibo

Impaktu Hosi Mundansa Klimatika, Moras Ispa As Iha Balibo

668
0
Xefe Centro de Saude Balibo, Manuel ML da Cruz Lc.SP. [Foto: Francisco Jose De Almeida | 19.10.2019]

Reportazen Francisco Jose De Almeida

Editor Zevonia Vieira 

Moras Ispa domina iha Iha Centro Saude Balibo, tuir dadus hosi fulan Marsu to Septembru hamutuk 5,529 pasiente ne’ebe mak sofre moras Ispa no Komunidade sira susar asesu bee moos

Jornalista Neon Metin dada lia ho Xefe Centro de Saude Balibo, Manuel ML da Cruz Lc.SP no hetan esplikasaun katak komesa hosi Marsu to’o ohin loron Ispa sei domina ho numero ne’ebe as tebes. Iha relatório mensal moras Ispa sempre as, no aimoruk deit seidauk bele resolve buat ida, tamba hatene katak kauza ne’e mosu husi klima, husi tempu udan no bain loron.

“Ispa ne’e akontese tanba impaktu mai husi, Be maran, rai rahun no seluk tan, ne’e fator ida maibe saude publika ne’e laos hare ba fator ida deit maibe ambiente mos fo kontribuisaun makaas ba moras daet hanesan sira seluk”, hateten Manuel

Liga ho rekursu iha centro saúde Balibo, Manuel tenik katak rekursu iha centro sufsiente maibe iha posto saúde Leolima sei menus rekursu ba mediku no parteira, iha posto refere iha los deit infermeira nain ida

“Ita sei presisa tan medico ho parteira, espera katak rekrutamentu agora lao hela husi Ministerio Saude bele mos hetan alokasaun ba posto de Saude Leolima”, hateten Manuel.

Manuel mos konfesa katak sira nia parte hatoo ona proposta ba iha Saude Municipi nian, nune’e bele responde kestaun konaba rekursu humanu no sei hein rezultadu to’o ohin loron.

Iha sorin seluk Admistrador Posto Admistrativo Balibo, Rosario Gonsalves hateten komunidade sempre halerik ba bee moos.

Rosario hateten, comunidade sempre halerik ba bee moos liu-liu iha fulan Agusto too Dezembro, iha Balibo iha sistema rua tuan no ida foun koko ona, atu asesu bee moos ba komunidade hotu, maibe nafatin iha dificuldade, bee moos sempre menus.

“Ita esforso nafatin para bele komunidade ida-idak bele hetan bee moos, para ba hemu, maibe ba fase ropa fo hemu animal sira ne’e buka dalan seluk, Admistrasaun posto Servisu hamutuk hela ho SAS Municipio atu bele aselera prosesu hotu”, tenik Rosario iha nia servisu Fatin APA Balibo

Nia realsa liu tan dadaun ne’e utiliza hela sistema rural no fiar katak tinan oin bele passa fila fali ba sistema urbana, husi sitema ne’e governo mak prepara, maibe hetan kontribuisaun husi komunidade nune’e bele hetan manutensaun rasik.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here