Home Notisia MNEK Enkontru Ho Grupu Ekonomia, Hodi Responde Pilar Ekonomia Ba Asean Iha...

MNEK Enkontru Ho Grupu Ekonomia, Hodi Responde Pilar Ekonomia Ba Asean Iha Futuru

587
0
MNEK ho Grupu Ekonomia halo enkontru. [Foto: 12.02.2020]

Reportazen Francisco JDA 

Ministerio Negosio Estranjeiro Kooperasaun [MNEK] hala’o enkontro kortejia ho grupue ekonomia ne’ebe komposto hosi linha Ministeriais hotu. Objetivu atu fo apoio ba Grupu Ekonomia iha Asean bele hetan  preparasaun diak liu tan, hodi responde pilar ekonomia ba  Asean Iha Futuru.

Direitora Geral Asumtu Asean, Milena Rangel informa ba jornalista sira hateten, grupu ekonomia ne’e estabelisidu iha fulan hirak nia laran intensifika atividade barak, nune’e informa ba MNEK katak iha ona grupu ekonomia hosi asumtu pilar Asean

“Ami nia grupu ne’e mai hosi linha Ministeriais hotu, atu prepara asumtu tekniku, Timor-Leste adesaun ba Asean, atu bele intende didiak, requerimentu, akordo tratadu Asean ne’ebe hare liu ba area ekonomia”, tenik Direitora Geral Asumtu Asean Milena Rangel iha Pantai Kelapa, 06/02

Diretora ne’e reforsa Grupu ekonomia ne’ebe estabele iha fulan hirak nia laran mai hosi linha ministerais hanesan MTCI, Custom, hetan asistensia hosi ADB nune’e bele prepara asumtu tekniku ba Timor-Leste nia adesaun ba Asean

Entertantu Xefe Sentru Residensia Asian Development Bank [ADB] Sunil Mitra hatete koopera ho MNEK atu hare liu iha prosesu Timor-Leste adere ba Asean iha pilares tolu mak politika Seguransa, Socio Cultural no Ekonomika

“Iha prosesu misaun Asean ne’ebe halo ba Timor ida mak politika seguranca ne’e halo hotu ona dadaun ne’e, prepara hela ekipa ida atu bele responde ba misaun sosio cultural no mos iha pilar ekonomika” tenik Sunil Mitra hafoin remata enkontro ho MNEK

Sunil Mitra Reforsa liu tan Tinan 20 ona ADB halo kooperasaun ho Timor-Leste, sei kontinua nafatin iha prosesu desenvolvimentu tomak. ADB iha programa barak hosi kooperasaun ida ne’e bele hamutuk hodi lao ba oin

“ADB nia projeitu barak ona ne’ebe implementa hamutuk ho governo TL iha prosesu desenvolvimentu tomak ADB protu ba oin kontinua suporta nafatin TL” dehan Sunil Mitra

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here