Home Justisa Judith: Konkorda Bandu Joven Kaben no Isin Rua Sedu, Hodi La Aumenta...

Judith: Konkorda Bandu Joven Kaben no Isin Rua Sedu, Hodi La Aumenta Numeru Kiak

610
0
Prezidente Rede Feto, Judith Dias Ximenes. [Foto: David da Costa | 12.03.2020]

Kontributor David, Nada,Adel, no Simplicio

Relasiona ho deklarasaun hosi Sekretario Estadu Arte e Kultura, hodi kria regulamentu ba joven sira labele kaben sedu no isin rua sedu, bainhira Neon Metin halo entrevista ho Prezidente Rede Feto, Judith Dias Ximenes, konkorda ho deklarasaun hosi governu nian.

“Lei ne’ebe bandu joven kaben sedu no gravida sedu la signifika atu labele kaben maibe atu evita no labarik sira labele lakon futuru no la aumenta kiak”, hateten Judiht ba contributor Neon Metin iha salaun auditoria UNTL iha lansamentu Campus Seguru.

Judith hateten kaben sedu signifika labarik sira lakon sira nia futuru no aumenta kiak, bainhira labarik iha SMP, SMA ka Universidade gravida sedu ona, klaru nia labele ba tuir ona hanesan funsionariu ka professor, tamba iha Timor ne’e banhira kaben, ne’e katak ferik no katuas ona, labele ba eskola, tan ida nee mak iha duni regra atu bandu, hanesan mekanismu ida para evita no eduka labarik sira isin rua sedu no  labele kaben sedu”,  haktuir Judite Dias Ximenes ba Jornalista iha UNTL.

Ba contributor Neon Metin, Prezidente Rede Feto haktuirm uluk Rede Feto halo ona relatoriu, sompra  ba Komite CEDAW atu implementa, hodi bandu kaben sedu maibe difisil.

“uluk ami halo relatoriu alternativa ba CEDAW no halo rekomendasaun, oinsa atu bandu ema  kaben sedu, tamba balun difisil tebes ,no ita bandu halo nusa, tamba ema iha relasaun ruma mak hodi hetan oan sira nee, maibe  inisiativa husi Governu nee iha ona, nee los tamba kaben sedu, signifika labarik sira lakon sira nia futuru no aumenta kiak”, deklara  Judith

Liu husi dadalia ida nee Rede Feto mos informa ba jornalista katak, liu hosi Sekretaria Estadu Arte no Kultura, sira halo ona seminariu ida iha Institutu Nasional Siensia Teknologia katak, tenke bandu inan aman sira kaben forsadu, tradisional ,obriga labarik ne’e labele, maibe atu bandu labarik isin rua nee imposibel.

Editor: Zevonia Vieira

*[David, Nada,Adel, no Simplicio nudar estudante UNTL, Ekipa Hosi Klinika Jurnalismu, ne’ebe realiza hosi UNESCO-UNTL]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here