Home Notisia Hela Semana Ida EE Remata, CIJK: Extende ou Hakotu Depende Ba Enkontru...

Hela Semana Ida EE Remata, CIJK: Extende ou Hakotu Depende Ba Enkontru Konsellu Ministru

775
0
Segundu Komandante Operasional CIJK, Brigadeiro Jeneral Joao Miranda "Aluc Descartes". [Foto: Alan Gracemedia | 22.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Komisaun entre Ministerial hala’o enkontru  hodi koalia asuntus  konaba situasaun  Covid-19 no Estadu Emerjencia  (EE)hamutuk ho Sala de Situasaun Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK).

Liu hosi enkontru refere Komandante Operasional CIJK hato’o proposta hosi CIJK nian ba Komisaun entre Ministerial, hodi bele foti dezisaun ba estadu emergencia atu extende ou hakotu.

Tuir Segundu Komandante Operasional CIJK, Brigadeiro Jeneral Joao Miranda “Aluc Descartes” ba jornalista sira hateten, proposta ohin hatama tiha ona no hein reposta aprovasaun hosi Konsellu Ministru konaba atu extende ou hakotu ona estadu emerjensia.

Iha Salaun Finansas Aitarak laran, loron 23/05 Brigadeiro Jeneral Joao Miranda informa Sala de Situasaun hola parte mos hosi Komisaun refere, maibe desizaun extende ou lae depende ba governu, tanba estade emerjensia hela semana ida deit ona.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here