Home Notisia Governu Aprezenta Proposta Renovasaun Estadu Emerjensia Ba Datoluk nian Iha PN

Governu Aprezenta Proposta Renovasaun Estadu Emerjensia Ba Datoluk nian Iha PN

944
0
Governu aprezenta proposta renovasaun EE iha PN. [Foto: Francisco JDA | 27.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho Presidente da Repúblika nia permisaun, hodi husu autorizasaun hodi extende tan Estadu Emergencia ba datoluk, ohin governu mai Parlamentu Nasionál  nune’e bele hetan autorizasaun hosi Parlamentu Nasionál aprova proposta ba extensaun estadu emergencia datoluk.

Iha  sala de plenaria durante diskusaun, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak akresenta katak Orgaun Parlamentu Nasionál importante Los, hodi tau matan nafatin ba atividade governu iha Timor-Leste.

“Ha’u lamenta tanba falta de prezensa hosi bankada partidu CNRT, mais ha’u espera iha fatin ne’ebé de’it, sira bele akompanha diskusaun ida ne’e,  direita ou indiretamente sira mós bele fo kontribuisaun tuir mandatu Konstituisaun, tuir konfiasa ne’ebé povu fo ba partidu hotu inklui CNRT” hateten Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Uma Fukun Parlamentu Nasionál, 27/05.

Taur Matan Ruak hateten ohin oportunidade di’ak, tanba meza Parlamentu halo esforsu hotu liu-liu hodi esplika oituan saida mak halo tiha ona no Saida mak seidauk halo no  dezafius no difikudades ne’ebé iha.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here