Home Notisia PR: Hili Modelu Dezenvolvimentu Ekonomiku Sosial Ne’ebe Foka Liu Ba Ema

PR: Hili Modelu Dezenvolvimentu Ekonomiku Sosial Ne’ebe Foka Liu Ba Ema

648
0
Situasaun eskola no estudante sira iha Ura-Hou Ermera. [Foto: Santina Lucia da Costa | 29.05.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Membru governu nain 8 hetan posse hosi Prezidente da Republika, bainhira Primeiru Ministru propoin ba Prezidente da Republika, hodi nomeia membrus balun ba governu no Konsellu Ministru, hodi aprova alterasaun dahuluk ba organiza VIII governu.

Prezidente da Republika hatoo deskursu katak maioria foun ida mosu no fó dadaun ona apoiu ba governu ida ne’e, hetan ona tanen husi maioria parlamentar ida no bele ukun to’o mandatu remata.

Ho situasaun politika ne’ebe akontese iha tinan 3 nia laran, Lu-Olo hateten tanba hakarak kontribui, hametin unidade nasional no promove polítika grande inkluzaun iha governasaun mak Prezidente Repúblika promove diálogu ho partidu polítiku hotu ho asentu iha Parlamentu Nasional no mós ho forsa polítika sira, konfisaun relijioza sira no organizasaun sosiedade sivil hotu.

Lu Olo hateten ho espíritu ida ne’ e mak maioria partidu sira ho asentu iha Parlamentu Nasional,  koalia ba malu no hatudu momoos ona saída mak sira hakarak. Situasaun ida ne’e enkoraja ha’u atu hala’o nafatin diálogu.

Nia dehan iha ona sinal ne’ebé hatudu katak unidade nasional entre partidu sira iha Parlamentu  haboot  liután ona. Ida ne’e mak povu hakarak, povu hakarak unidade no ukun ida ne’ebé  permite dezenvolvimentu nasional  la’o lais liu no fó rezultadu di’ak liután.

“Husi hau nia parte, nu’ udar Prezidente Repúblika, no hafoin haree no tetu didi’ak proposta husi Primeiru-Ministru, hau deside simu proposta no hau nia hanoin rasik maibé haree mós ba hau-nia kbiit Konstitusionál mai husi alínea h), artigu 86 no númeru 2 artigu 106 Konstituisaun RDTL”, hateten Lu Olo, iha palacio prezidensia, 29/05.

Xefe Estadu ne’e apela ba membru governu sira katak importante atu hili modelu dezenvolvimentu ekonómiku sosiál ida ne’ebe foka liuliu  ba ema. Implementa desizaun sira ne’ebe fo impaktu diretu ba iha komunidade sira nia moris nudar dezafiu boot ida.

Lu Olof o hanoin ba VIII Governu Konstituisonal ato foti medida prevensaun atu salva vida, maibé atu hamenus lalais  ninia efeitu aat sira, tenke implementa lalais desizaun sira, atu ema hotu bele asesu ba sira-nia nesesidade báziku iha momentu susar hanesan ne’e.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here