Home Justisa TL Hetan Rangking 78 Ba Liberdade Imprensa Iha Mundu, Hugo: Lei Defamasaun...

TL Hetan Rangking 78 Ba Liberdade Imprensa Iha Mundu, Hugo: Lei Defamasaun Sei Fo Impaktu

1096
0
Membru Konsellu Imprensa, Hugo Fernandes. [Foto: Alan Smile | 10.06.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Relatoriu hosi Reporters Without Borders (RSF) relata indeks konaba Liberdade imprensa iha mundu, Timor-Leste hetan fatin iha numeru 78 iha tinan 2020 no iha sudeste asiatiku Timor-Leste hetan numeru one ka ranking ida iha mundu libedade imprensa no espresaun.

Liu hosi konferensia imprensa, Membru Konsellu Imprensa, Hugo Fernandes hateten, relasiona ho projetu Lei Defamasaun ka krimininaliza defamasaun, sei fo impkatu ba Timor nia pozisaun diplomasia iha internasional.

“Ita hotu hatene, Timor nia ranking ba Liberdade espresaun no imprensa iha mundu iha numeru 84 iha tinan 2019, no iha tinan 2020 tun mai iha 78 ne’e hatudu katak Timor diak liu 120 pais sira seluk iha mundu, ne’ebe ukun an kleur liu tiha ona”, hateten Hugo Fernandes iha salaun Konsellu Imprensa, 09/06.

Hugo Fernandes hatutan  iha Sudeste Asiatiku deit Timor numeru 1, se Lei ida ne’e liu, sei fo implikasaun ba Timor nia pozisaun iha parante iha mundu, iha kontestu Liberdade imprensa no espresaun.

“Ida ne’e fo hanoin fali katak, ita hakarak sakrifika dignidade ema ida rua nian ho valor respeitu ne’ebe Timor hetan ona iha mundu laran. Ida ne’e laos esforsu ema ida ka rua nian deit, ita konsagra Konstituisaun no Lei sira ne’ebe tun mai, garante duni liberdade imprensa no espresaun entaun tenke sai konsiderasaun”, hateten Hugo.

Entretantu agora dadauk Ministeriu Justisa prepara hela esbosu no distirbui ona ba organizasaun sosiadade sivil, asosiasaun jornalista sira no Konsellu Imprensa,hodi fo sira hanoin konaba Lei Defamasaun refere.

Reporters Without Borders reporta katak Timor-Leste lidera nafatin ranking ne’ebe diak liu ho nasaun vinjinsu sira iha sudeste asiatiku katak Malaysia iha numeru 101, Indonesia iha rangking 199, Malaysia iha 101, Filipina iha pozisaun 136, Burma iha pozisaun 139, Thailandia iha 140, Cambodia iha pozisaun 144, Brunei ih 152, Singapura iha 158, Laos iha 172 no Vietnam 175.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here