Home EduTek Eskola FINANTIL Reativa Ona no Aplika Regras Covid-19, Estudante Barak Sedauk Tama

Eskola FINANTIL Reativa Ona no Aplika Regras Covid-19, Estudante Barak Sedauk Tama

302
0
Kondisaun eskola Sekundaria Públika FINANTIL. [Foto: Santina Lucia da Costa | 22.06.2020]

Reportazen Francisco JDA

Pandemia Covid-19 ne’ebe akontese iha mundu tomak, hodi hapara atividade sosial sira liu-liu atividade eskola, atu nune’e pesti Corona la daet ba estudante sira. Iha implementasaun Estadu Emerjensia, governu desidi hodi hapara provisoriu atividade eskola iha teritoriu tomak, maibe hahu hosi Junhu Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu komesa aviza, hodi reativa fila fali eskola sira, maibe tenke tuir protokolu hosi Ministeriu Saude nian, liga ho prevensaun hosi Covid-19.

Maske nune’e eskola Sekundaria Públika de Fitun Naroman Lorosa’e (FINANTIL) hahú normaliza ona prosesu aprendizajen, maibé la iha estudante mak marka prezensa iha aula atu tuir prosesu aprendizajen.

Diretor Eskola Sekundaria Públika FINANTIL, Alosius Mauberek ba Neon Metin hateten atu priense kriteria hosi Ministeriu Saúde no Organizasaun Mundiál Saúde (OMS) eskola FINANTIL rasik preparadu no profesór sira kontinua ativu, atu fo aulas maibé estudante barak seidauk ativu iha eskola.

“Ami profesór sira prontu mai atu implementa prosesu aprendizajen no planu  prevensaun Covid-19, hodi normaliza prosesu aprendizajen maibé tanba estudante barak maioria ema foho oan, feriadu semana ida de’it mós ba tiha foho. Molok ita fo sai aviso, sira hatene ona hosi media sira. Mestre sira prontu atu hanorin sira, maibé  estudante mak la mai, ami hein de’it bainhira sira mai ami implementa kriteria sira ne’e”, tenik Diretor Eskola Sekundaria Públika FINANTIL iha nia knaar fatin Aimutil, 22/06

Diretor Eskola FINANTIL afirma tan katak, kona ba utulizasaun maskra sira, estudante bele fasilita rasik, maibé tanba estudante seidauk ativu no eskola rasik iha ona planu tuir kurikulu eskola nian, sei iha aula fahe ba dala rua ou tolu, enkuantu iha aula ida mak ema 60, sei fahe ba 20 aula, nune’e bele kumpri distansia sosial no fiziku.

Estudante FINANTIL hamutuk 1611 no iha aula total 18, Diretor eskola informa bainhira prosesu aprendizajen lao fali, sei lao tuir kargu orariu no aula ida iha deit estudante ema nain 20.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here