Home EduTek Laboratorium KOMSOS UNTL Menus Ekipamentu, Estudante Barak La Asesu

Laboratorium KOMSOS UNTL Menus Ekipamentu, Estudante Barak La Asesu

301
0
ekipa jurnalismu klinika UNTL-UNESCO halo entrevista ho Anarela Lobato Paseico no Francisco Colo. [Foto: Ekipa jurnalismu klinika | 15.09.2020]

Reportazen ekipa klinika jurnalism UNTL-UNESCO

“Durante ne’e ami barak mak falla iha pratika, tamba iha ekipamentu barak mak ami la iha ida ne’e difikulta tebes ami iha prosesu aprende iha pratika, ami iha esperansa ba iha sasan sira nebe iha laboratorium, maibe husi departementu maka la autoriza atu ami uza sasan sira ne’e”. Anarela Lobato

Laboratoriu iha Fakuldade Ciensia Komunikasaun Sosial (KOMSOS), Departamento Komunikasaun Sosial ne’ebe mak sai fatin ba estudante sira hodi halo pratika jurnalismu nian, maibe durante estudante sira iha semester V preokupa tebes ho funsinamentu ekipamentu sira iha laboratorium, tanba estudante balun la dun hetan oportunidade hodi uza ekipamentu refere.

Estudante departamentu Komunikasaun Sosial semester V, Anarela Lobato Paseico, ba ekipa klinika jurnalismu hateten, funsionamentu ne’ebe ladun lao ho diak, bele hafraku estudante sira nia konnesmentu iha pratika, tanba estudante sira iha departamentu komunikasaun social semester V, barak mak la uza ekipamentu atu pratika tanba lahetan autorizasaun.

“Durante ne’e ami barak mak falla iha pratika, tamba iha ekipamentu barak mak ami la iha ida ne’e difikulta tebes ami iha prosesu aprende iha pratika, ami iha esperansa ba iha sasan sira nebe iha laboratorium, maibe husi departementu maka la autoriza atu ami uza sasan sira ne’e”, hateten Anarela, iha kampus Kaikoli 03/09.

Nia haktuir laboratorium desde sira tama iha semester V, sira seidauk iha ouportunidade atu uza sasan sira no laboratorium ne’e rasik la iha funsionariu ida maka tau matan ba funsiomntu laboratorium nian.

“Ami hakarak tebes atu utiliza ekipamentu sira iha laboratorium, maibe ami la hatene funsionamentu iha laboratorium ne’e rasik, desde ami aprende iha semester IV, ami nunka hatene funsionariu profesional ida ne’ebé mak responsavel ba laboratorium refere, ida ne’e mak ami susar atu asesu, tamba la iha pessoal  ida mak premanete atu kaer xave”, haktuir nia.

Entretantu hanoin hosi estudante Komunikasaun Sosial, Francisco Colo husi semester VII  mós hateten, laboratorium departamentu komunikasaun sosial durante ne’e falta tebes ekipamentu, atu tulun estudante sira, tamba maioria husi estudante barak mak la iha sasan hodi pratika.

“Tuir ha’u nia haree sasan sira iha laboratorium laran barak mak aat tiha ona, tamba la uza no balun rai de’it iha vidru laran, halo ami sira ne’ebe la iha ekipamentu ba husu impresta mós, sira ida kaer xavi ne’e la autoriza no ida ne’e difikulta ami iha prosesu pratika”, hateten Colo iha Kaikoli, 10/09.

Relasiona ho asuntu ida ne’e, ekipa klinika jurnalismu tenta konfirma ho responsavel ba laboratoriu refere. Ba klinika jurnalismu Ismenio hateten, sira laos funsionariu premanente hodi asumi profisaun refere, maibe ajuda deit ka hetan konfiansa husi departamentu, atu kaer xave laboratorium nian, atu nune’e bele fasilita estudante sira rezolve sira nia presiza.

“Ha’u laos funsionariu ida ne’ebé mak responsavel ba laboratorium, maibe hau somente hetan konfiansa husi departamentu atu kaer xave, tamba husi departement seidauk nomeia funsionariu  permanente ida, hodi tau matan ka serbisu diretamente ba iha parte laboratorium nian”, hateten Ismenio iha kampus Kaikoli,03/09.

nia mós reafirma katak, oras ne’e dau-dauk estudante ne’ebé sempre utiliza laboratorium mak sira Semester VII, tamba sira ba aprende atu sai editor ba video no orario ba estudante sira, atu tama kada loron hodi asesu ba laboratorium so permite ba sira semester VII.

“Problema husi jestaun orario maka departementu seidauk aselera tamba ho razaun la iha profisional permanente ba laboratorium no ami kaer xave labele halo orario, tamba ida ne’e laos servisu am nian, atu atende estudante semester V, nia preokupasaun atu utiliza ekipamentu sira iha laboratorium, tamba ami fasilita ona maibe barak husi estudante sira la iha responsabilidade atu kuidadu sasan refere”, hateten Ismenio

Nia dehan laboratorium nia estabelesimentu atu asegura ekipamentu sira, maibe realidade menus tebes ekipamentu tanba total husi  estudante maka barak liu tiha total ekipamentu nian.

“Ekipamentu sira iha laboratorium laran la to’o, para atu rezolve estudante sira nia nesesidade, tamba kuaze total husi estudante iha semester V hamutuk 100 resin, susar tebes ami atu kontrola ba sasan sira ne’ebé mak foti ka impresta, desde inisiu ekipamentu sira ne’e laos universidade mak apoio, maibe husi NGO Sira hanesan UNESCO, Embaixada Australia liu husi University of Technology Sydney (UTS)”, nia dehan

Entertantu Xefi Departamentu Komunisaun Sosial, Marcelino X. Magno, MA hateten nia parte rekonnese katak sasan sira iha laboratorium multimedia sei falta barak, atu prense ba total numeru estudante nian.

“Ami rekonnese katak iha laboratorium refere sei falta ekipamentu barak hanesan camera, tripot, komputador atu edit no seluktan, problema sira ne’e sai tebes preokupasaun ba ami nia estudante sira atu aprende ativu iha pratika, tamba ami nia estudante balun mak iha sasan rasik no barak mak la iha sasan ba pratika”, hatetn Marcelino X. Magno iha kampus Kaikoli, 10/09.

Nia mós afirma katak iha laboratorium multimedia persiza tebes pessoal funsionariu nain rua, atu bele toma konta ba funsiomentu laboratorium nian kada loron, atu nune’e sasan sira ne’ebé konserva iha laboratorium bele hetan kontralamentu husi pessoal refere.

“Problema kona-ba atu tau funsionariu iha laboratorium, ami tau ona iha planu hodi husu ba universidade fo funsionariu permanenti nain rua hodi haree ba funsiomentu laboratorium nian, maibe parte universidade nian seidauk hatan mai ami nia preokupasaun, kestaun tanba orsamentu, ho nune’e mak durante ne’e ami uza de’it estudante no dosenti ne’ebe kaer materia hodi serbisu voluntariu ba funsiomentu laboratorium nian”, hateten Marcelino

Nia konfesa katak problema ida ne’e sempre hatoo husi fakuldade ba iha universidade, maibe parte refere seidauk iha resposta no husi departamentu tenta nafatin tau kestaun ida ne’e iha planu departementu nian, hodi hein solusaun ne’ebe kredivel, tamba departamentu hakarak garantia kualidade ba estudante komunikasaun sosial sira.

Atu kompleta estudante sira nia kapasidade no intelektualidade laos liu deit hosi teoria, maibe ho pratika mak sei kompleta liutan sira nia konnesementu no kualidade. Problema ne’e sei akontese iha Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), estudante sira kontinua ezije ho nune’e bele hetan solusaun ne’ebe justu no garante estudante sira nia prestasaun ho kualidade.

Ekipamentu iha laboratoriu Komunikasaun Sosial kamera hamutuk 18 no komputador hamutuk neen (6) no rua (2) hodi halo editing ba video no seluktan la funsiona, estudante komunikasaun social semester total 146.

*(Jenito da Costa Soares, Jefrianos Oqui, Jorgina Menas Amaral , Lola Sarmentu Soares, Leonardu da Crus no Jonas D. Esquerinho Belo nudar hakerek nain ne’ebe partisipa iha klinika jurnalismu UNTL-UNESCO, ho nune’e mentor publika sira nia artigu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here