Home Notisia Lansa Livru Revista Loron 100, MAPKOMS: Hau Mai Laos Atu Sobu Maibe...

Lansa Livru Revista Loron 100, MAPKOMS: Hau Mai Laos Atu Sobu Maibe Serbisu Hamutuk

390
0
MAPKOMS hamutuk ho membru governu lansa livru revista loron 100. [Foto: David da Costa | 25.09.2020]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministeru Asuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS) halo lansamentu ba livro Revista  loron 100  MAPKOMS nian, foka liu ba atividade sira ne’ebe halo enkontru ho embaixador no vitizita media imprime no elektronika sira.

Objetivo husi lansamentu revista refere,  atu divulga informasaun konaba prioridade no progresu servisu MAPKOMS nian, ne’ebe durante ne’e implementa ona husi fulan Juhu  to’o agora.

Ministeru Asuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS), Francisco Martins da costa Pereira Jeronimo hateten liu husi lansamentu revista ida ne’e, publiku bele hatene atividade balun ne’ebe MAPKOMS halo durante iha loron 100 nia laran.

“Hanesan Ministeru foun iha VIII Governu Konstitusional iha edisaun espesial ida ne’e,  ami koko publika notisia no atividade ne’ebe maka hau hala’o hanesan enkontru ho embaixador sira,  enkontru internal ho Diretor Geral,  Diretor ho xefi sira, enkontru ho Konsellu Ministeru, enkontru ho lideres bankadas parlamentarea nian, vizita media eletronika no media imprime ne’ebe lokaliza iha Dili”, dehan Francisco iha salaun MTC  Kaikoli, sexta-feira 25/09.

Nia hatutan relata mos konaba hatan no rona membru Parlamentu Nasional iha plenaria, konaba preokupasaun hosi povu nian, liu hosi membru Parlamentu sira. Iha parte Gabinete Apoiu Parlamentar (GAP), MAPKOMS publika dadus konaba projetu lei sira ne’ebe mak publika ona, sei pendente no mos ida ne’ebe mak xumba.

“Maske ami la kobre hotu maibe ida ne’e bele sai informasaun ne’ebe importante, ba haree nain sira atu hatene diak liu hau nia atividade ne’ebe durante loron 100 hau halo”, esplika Francisco.

Nia espresa hanesan ministeru foun ne’ebe mai lidera instituisaun foun ida, iha komprimisiu rasik katak, mai laos atu sobu maibe atu buka servisu hamutuk, kontribui nafatin ba rai ida ne’e no ba povo Timor-Leste.

Iha lansamentu livru Revista loron 100 MAPKOMS nian, hetan partisipasaun husi Ministeru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia,  Ministru Ensino Superior Sensia e Kultura (MESSK) Longinhos dos Santos, Ministriu Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torrezão no Vice Ministeriu Negosiu Estranjeru no Kooperasaun (VMNEK) Julião da Silva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here