Home EduTek UNTL Realiza Seminariu Reformasaun Administrativa Funsaun Publika Serbi Povu Ho Diak

UNTL Realiza Seminariu Reformasaun Administrativa Funsaun Publika Serbi Povu Ho Diak

272
0
Dekano fakuldade siensia sosias (FCS) Camilo Ximenes Almeida. [Foto: Adalgisa Pereira | 29.09.2020]

Reportazen Adalgisa Pereira

Universidade Nasional Timor-Lorosae (UNTL), Fakuldade Siensia Sosial  liu husi Departamentu Administrasaun Publika hala’o seminario ho tema “Ho Reformasaun Administrativa Funsaun Publika Sei Serbisu Hodi Serbi Povu ho Diak Liutan”.

Iha seminariu refere Dekanu Fakuldade Siensia Sosial, Camilo Ximenes Almeida hateten

Relasiona ho seminariu ne’e Dekano fakuldade Siensia Sosial (FCS), Camilo Ximenes Almeida hateten brilante tebes tamba kuaze preokupasaun sira ne’ebe mak iha, ita bele atinji tamba fo nia resposta 95%,  nudar dekanu husu departamentu hotu bele husu ema seluk atu halo palestra ida nee, maibe ezijensia ida ne’e tenke mai husi estudante sira.

Iha fatin hanesan komisaun Organizadora, Pedro da C. Fernandes ba jornalista sira hateten seminariu ne’e hanesan aktividade estrakurikular ida hodi hasae konnesementu estudante sira nian kona-ba reformasaun administrativa funsaun públika.

“Seminariu ida nee hanesan aktividade estrakurikular husi asosiasaun departamentu administrasaun publiku ninia, atu hahu ba semeter par no mos fo hanoin fila fali oinsa mak aproveita aktividade extra sira nee, hodi aumenta konnesementu no kapasidade ita nia liu husi orador importante sira”, dehan Pedro da C. Fernandes  Iha kampus UNTL Kaikoli, 29/09.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here