Home EduTek ESJ Olacassa Ossu, Menus Kadeira ho Meza Estudante Balun Hamrik Deit

ESJ Olacassa Ossu, Menus Kadeira ho Meza Estudante Balun Hamrik Deit

471
0
Eskola Sekundaria Jeral (ESJ) Olocassa Ossu. [Foto: Copyright FB | 25.10.2020]

Reportazen Adalgisa Pereira

Eskola Sekundaria Jeral (ESJ) Olocassa Ossu, Municipiu Viqueque tinan 18 ona maibe sei hasoru difikuldade barak tanba menus fasilidade eskola.

Jornalista Neon Metin halo entrevista ho Adjuntu Director Eskola Sekundaria Geral Olocassa Ossú Estevão De Carvalho, konaba situasaun ne’ebe eskola refere hasoru.

Ba Neon Mentin Adjuntu Estevão De Carvalho konfesa katak Sala de aula hamutuk 12 la sufsiente tanba kada sala estudante hamutuk nain 50 no estudante balun hamrik deit hodi partisipa iha prosesu aprendizajem.

Adjunto Diretor ne’e mos hateten Eskola Sekundaria Jeral (ESJ) Olocassa Ossu, halo konkordansia hamutuk ho inan aman estudante sira, atu selu osan kada fulan $2.00 ba eskola, hodi bele selu manorin kontratadu nain lima, hodi bele apoiu prosesu aprendizajen.

Nia dehan Profesor permanente iha eskola refere hamutuk 17, kontratadu nain 5 no estudante hamutuk 527 no hetan apoiu hosi inan aman sira, estudante kada fulan selu $2.00 dollar, tanba konkordansia entre inan-aman no professor sira, hodi selu eskola, atu nune bele selu fali professor kontratadu sira  

Iha fatin hanesan estudante Aida a.da Costa no Graciano de A.do Santos konfesa katak biblioteka iha eskola nee laiha, maske eskola ne’e ho kondisaun ne’ebe mak ladiak, maibe nafatin hetan motivasaun no lisaun husi manorin sira atu kontinua partisipa iha eskola.

Aida dehan eskola refere hetan apoiu laptop, prozetor no osan oituan husi estudante Australia maibe sasan sira ne’e la uza, tamba lina eletrisidade iha sala laran la funsiona.

Neon Metin halo observasaun direita ba Eskola Sekundaria Jeral Olocassa Ossu, Municipiu Viqueque ne’ebe hasoru difikuldade barak hanesan infrastrutura, fasilidade eskola, haris fatin no moru eskola ne’ebe laiha, hodi halo animal sira tama ba bairo eskola refere.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here