Home Meio Ambiente Hamoos Sanitariu Publiku iha Jardim Motael, Ursula: Labele Soe Foer Iha Laran

Hamoos Sanitariu Publiku iha Jardim Motael, Ursula: Labele Soe Foer Iha Laran

597
0
Ursula Suni feto maluk ne'ebe hamoos Sanitariu Publiku iha jardim Motael. [Foto: Marcio Morato Pinto | 28.10.2020]

Reportazen Marcio Morato Pinto

Sidade ida sai furak no murak bainhira ses hosi foer ka lixu, bainhira sidade ida moos, sidade ne’e sai bonita liutan. Haris fatin publiku ne’ebe mak governu monta iha jardim sira iha Dili laran, liu-liu iha jardim Motael, governu monta sanitariu publiku ho nune’e, ema sira bele uza bainhira pasa tempu ka rekreu iha jardim Motael.

Se mak durante ne’e tau matan ba sanitariu publiku iha jardim Motael, atu nune’e moos no hijiene nafatin? Jornalista Neon Metin hakbesik ba feto maluk ida ne’e ne’ebe halao nia knaar tau matan ba sanitariu publiku, hodi hamoos nafatin fatin refere, nia mak Ursula Suni.

Ba Neon Metin nia hateten servisu ne’ebe nia halo durante ne’e maka dasa ka hamoos haris fatin (sanitariu publiku) ne’ebe foer no kontrola bee iha haris fatin laran. Nia dehan bainhira ema mai uza hotu no la rega tanba laiha konsiensia, nia tenke hamoos ho nonok no pasiensia tanba ida depende ba knaar neebe nia halo.

Ursula hahu nia serbisu hosi oras tuku 07:00 dader to’o oras tuku 17:00 lorokraik, nia dasa haris fatin no hamoos foer sira ne’ebe ema soe arbiru iha haris fatin laran no kontinua kontrla bee.  

“Ema barak mak mai uza haris fatin ne’e, kuando ema mai uza hotu tiha maka husik hela foer, pasiensia de’it ona hau tenke hamoos. Bainhira ema tama haris fatin maka bee laiha. Sasan haris fatin hanesa balde no mangeira kompanhia maka prepara”, dehan Ursula iha Jardim Motael.

Nia haktuir serbisu ne’ebe nia halo, nia sente la todan, tamba nia hakarak atu sustenta nia oan sira nia future, liu-liu iha oan sira nia eskola. Bainhira fila hosi serbisu fatin, nia kontinua halao serbisu uma laran nian hanesan fen no inan ba oan sira.

“Buat hotu tamba hau nia oan sira nia futuru, hau nia oan sira sei kiik hau la buka servisu no buka osan, hau hare ka hein de’it ba hau nia laen, maibe agora sira boot ona, eskola tiha ona, ne’e duni hau hakarak hau nia oan sira nia future, hau pronto atu serbisu hanesan ne’e. Serbisu iha ne’e sente la todan no molok hau sai hosi uma buat hotu hau halo ona, hanesan tein no prepara hahan meudia nian”, tenik Ursula

Ursula kontente tanba nia halao serbisu ne’e tama ona fulan lima, nia agradese ba kompania Nelces ne’ebe fo oportunidade ba nia halo serbis.

Ursula nia orario serbisu nian semana ida tama dala haat iha Segunda, Quarta, Sexta no Domingo tanba ha empregado nain rua ne’ebe halo rotasaun iha semana ida nia laran.

Empregada ne’e hatoo lia menon ba maluk sira ne’ebe mai uza haris fatin publiku iha jardim Motael, atu hamutuk tau matan no la soe foer arbiru iha haris fatin, tanba saude iha ita nia liman rasik, uza hotu tenke rega no la fo impaktu la diak ba ema seluk.

“Balu komprende no balu lae, sira uza tiha haris fatin maske bee iha hela, maibe sira la rega ka hamoos sira nia foer, ida ne’e bele fo impaktu ba ema seluk. Tamba ne’e hau hakarak husu ba maluk hotu ne’ebe mai tur halimar iha jardim laran ne’e, se uza haris fatin karik uza ho didiak no uza hotu tenke rega ida ne’e importante”, tenik Ursula

Iha fatin hanesan uza nain ka utilizador ba sanitario, José Gama da Costa hatoo nia sentimentu kontente tamba governu bele halo haris fatin publiku iha jardim sira.

“Hau sente kontente tamba governu bele halo haris fatin sira ne’e, tamba haris fatin hanesan ne’e fasilita tebes ami atu uza no la fó risku ba iha ambiente jardim nian no prevene ema atu soe foer boot ka kiik arbiru”, dehan José.

José rekomenda ba maluk sira seluk, liuliu ba joven mane no feto sira ne’ebe tur halimar iha jardim laran, bainhira uza hotu tiha haris fatin, presiza hamoos fali, atu nune’e labele husik foer ba ema seluk ne’ebe atu uza.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here