Home Saude MS Re-integra Pasiente COVID-19 Rekuperadu nain 3 Ba Familia.

MS Re-integra Pasiente COVID-19 Rekuperadu nain 3 Ba Familia.

549
0
Koodenador Jerál COVID-19 Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa Gusmao | 23.01.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministru Saude (MS) ohin loron 23 Janeiru re-integra pasiente COVID-19 rekoperadu  nain tolu ba familia, tanba teste laboratoriu ikus hatudu negativu tutuir malu katak nain tolu livre ona husi COVID-19.

Liu husi konferensia imprensa Koordenador Jerál COVID-19, Odete da Silva Viegas informa ba jornalista sira katak ohin Minister Saude re-intgra tan pasiente nain 3 husi sala izolamentu Vera Cruz.

“Ami entrega hikas sira ba sira nia familia maibe sira tenke kumpri nafatin medidas preventivas”, dehan Odete ba jornalista sira iha Palacio da Cinzas Kaikoli, 23/01.

Maske nain tolu rekoperadu maibe iha kazu foun konfirmadu ba loron 23 Janeiru iha nain 11 ne’ebe mai hosi nasaun afetadu no oras ne’e dadauk nain 11 iha ona sala izolamentu Vera Cruz. Total ne’ebe baixa hamutuk 14

Iha biban ne’e mos  Koordenador Jerál COVID-19 hateten uniku xave importante maka halo medidas prevensaun, uza máskra, manten distansia fiziku metro ida ka liu no fase liman beibeik ho sabaun.

“Ami la kolen atu apelu ba ita boot sira hotu, ida ne’e ami nia kna’ar atu hato’o ba ita boot sira,  tantu lider ka povu babain mai ita hamutuk halo ho medidas, ida ne’e mak prevene transmisaun COVID-19 iha komunidade”, nia hato’o lia menon.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here