Home Saude Kazu Foun Positivu COVID-19 Iha nain 11, Atual Baixa Sae Ba 14

Kazu Foun Positivu COVID-19 Iha nain 11, Atual Baixa Sae Ba 14

1017
0
Koodenador Jerál COVID-19 Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa Gusmao | 23.01.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministru Saude  ohin resjista tan kazu foun positivu COVID-19 hamutuk nain 11, kompostu husi feto nain 7, mane nain 4 no sidadaun sira ne’e  nain 2 husi estranjeiru, nain 9 timoroan.  Maluk nain 11 ne’ebe afeta COVID-19 asintomatíku ka laiha sintomas no agora iha ona sala izolamentu Vera Cruz.

Liu hosi konferensia imprernsa Koodenador Jerál COVID-19 Odete da Silva Viegas  informa katak kazu konfirmadu  hirak ne’e husi sidadaun estranjeru nain 2, timoroan nain 9.

“Maluk hirak ne’e ita izola ona iha Vera Cruz, pasiente nain 11, refere ida ne’ebe idade boot liu maka 64 no  kiik liu mak 22”, dehan Odete Da Silva ba jornalista sira iha Palacio da Cinzas kaikoli, 23/01.

Nia esplika sira hotu mai husi nasaun viziñu Indonesia, hosi provinsia ne’ebe la hanesan, maioria sira iha Atambua kuaze semana tolu, semana rua no loron rua, barak husi sira mak laiha teste Swab no balun teste Swab maibe liu ona prazu ka expire.

Nia subliña iha loron Kuarta 20 Janeru sira tama mai Timor-Leste hamutuk nain 118, liu hosi fronteira Mota-ain, iha Dili ekipa koloka  kedas nain 109 ba kuarentina obrigatóriu iha otel mak hanesan Novo Horizonte, YQ, Time Square, Leokase no Carla Mension no nain 9 mak halo auto kuarentina iha otel Timor Resort, rezidensia  Bidau no rezidensia Vila Verde.

“Hosi sidadun nain 118, husi nain 30 mak foti  ona swab ka amostra iha loron 21 Janeiru no rezultadu positivu relata iha horseik loraik katak nain 11 positivu no ekipa sei kontinua halo teste ba sira iha ohin no aban”, dehan Odete.

Entertantu dadus akumulativu teste 18.260, hein rezultadu 319, akumulativu kazu 64, rekopera foun 3, akumulativu rekopera 50, kazu foun 11, atual baixa 14, rezultadu negativu 18.237, total kuarentina 266 kompostu husi dili 137, munisipiu 129, auto kuarentina  178 husi Dili 174, muncipiu 4, no pasa ona ba iha loron 14 hamutuk 7.382, husi Dili 6.118, Munisipiu 1.264.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here