Home Saude Sidadaun Estranjeiru nain 5 Konfirmad Positivu COVID-19, Atual Baixa Sae Ba 22

Sidadaun Estranjeiru nain 5 Konfirmad Positivu COVID-19, Atual Baixa Sae Ba 22

515
0
Koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa | 02.02.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministeiru Saude (MS) liu husi Komisaun Nasionál ohin rejista tan ona, sidadaun estranjeiru nain 5 konfirmadu positivu COVID-19, sidadaun nain lima nudar familia ida, kompostu hosi mane tolu no feto rua.

Liu husi konferensia imprensa Koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas infroma ba jornalista sira katak ohin loron 2 Fevereiru 2021 komisaun nasionál rejista tan ona sidadaun estranjeiru nain 5 ne’ebe konfirmadu Positivu COVID-19, sidadun sira ne’e laiha sintomas, siginifika katak laiha mear, la isin manas no inus been

“Pasiente mane nain tolu idade 52, 50 no 15, feto nain rua ho idade 14 no 18. Agora ami lori ona ba iha sala izolamentu Vera cruz”, dehan Odete Viegas, iha palacio das Cinzas 02/02.

Nia esplika sidadun nain 5 nia viagem husi Tánzania iha loron 17 Janeiru 2021 no loron 20 tun iha aero porto Dili ho aviaun Maláysia Airlines, pasanjeiru sira hamutuk nain 75. Sira iha Dili hela iha diferensia otel, sidadaun nain 5 konfirmadu positivu  ne’e halo auto-kuarentena iha Lorenso Compound Metiaut no fatin refere prenxe duni prosedimentu COVID-19.

Nia dehan sidadaun nain 5 nia teste swab foti iha loron 29 Janeiru, rezultadu RT- PCR positivu SARS CoV-2 relata iha loron 1 Fevereiru 2021.

Entertantu dadus kumulativu teste hamutuk 19.223, hein rezultadu nain 64, kazu Foun aumenta 5, kumulativu kazu 75, rekuperadu nain 2, kumulativu rekuperadu 57, atuál baixa sae ba 22 (Vera Cruz nain 21, no RAEOA 1), kumulativu negativu  total 19.084.

Kuarentena hamutuk 229 (Dili iha 125, Munisípiu iha 104)  auto-kuarentena hamutuk 183, (Dili 176, Munisípiu nain 7) no pasa ona loron 14 hamutuk 7.513.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here