Home Notisia PNTL 40 Desloka ba Covalima Halo Serku Sanitariu, Marcos: Bandu Ba Mai...

PNTL 40 Desloka ba Covalima Halo Serku Sanitariu, Marcos: Bandu Ba Mai Dili-Suai

271
0
PNTL 40 deskloka ba Covalima. [Foto: David da Costa | 02.03.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Relasiona ho situasaun transminsaun komunidade COVID-19 ne’ebe akontese iha aldea Klauhalek, suku Belulik Leten postu Fatumean no aldeia Onu-Laran Suku Maudemu postu Tilomar munisipiu Covalima,  liu hosi numeru ema tama ilegal, maka ohin Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) hala’o seremonia lansamentu deslokasaun ba membru polisia na’in 40, atu desloka ba Covalima, hodi halo serku sanitariu, check point iha fatin hotu iha Suai.

Superintendente PNTL Segundu Adjuntu Estadu Maior, Koordenador SS-SIJK Marcos Sequera informa, membru PNTL ne’ebe haruka hamutuk 40, kondutor na’in 12 no kareta 13 inklui kareta 7 hetan husi forsa Komandu Xefe Octavio hodi ba entrega iha Kasa, nune’e Suai sei mai foti maibe kareta 7 sei fila fali mai Dili no kareta 6 sei liu ba Covalima.

“Sira nia misaun prinsipal mak atu halo serku sanitariu, check point iha fatin hotu Suai nian no bandu ema tama sai mai Dili no forsas defezas nia misaun mak atu apoiu PNTL iha kualker tempu, ne’ebe polisia presiza”, dehan Marcos iha CCD Merkadu Lama, 2/03.

Nia Subliña forsa rua ne’e bazea ba lei numeru 2/2010 katak protesaun sivil  PNTL ho F-FDTL, iha kualker situasaun sempre hamutuk atu nune’e bele ajuda governu haree ba situasaun.

“Povu presiza ita husi parte rua (PNTL ho F-FDTL), la hanoin katak kondisaun di’ak mak bele ba maibe dadaun ne’e sira aranka ho buat ne’ebe mak sira bele ba, se karik buat ruma mak sira presiza aban ou bairua, ami sei trata para lori tuir ba”, nia akresenta.

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here