Home Saude Selebra Loron Nasional Saude no Lansa Imunizasaun COVID-19, Odete: Vasinasaun Asaun Ikus...

Selebra Loron Nasional Saude no Lansa Imunizasaun COVID-19, Odete: Vasinasaun Asaun Ikus Liu

603
0
Ministra Saude (MS) no koordenador liña Ministeriais ba Covid-19 Iha Timor-Leste, Odete Maria Freitas Belo. [Foto: Media MS | 07.04.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Ministra Saude (MS) ohin komemora loron mundial saude nian, no iha tempu hanesan halo lansamentu Nasinonál Imunizasaun COVID-19 iha Timor-Leste.

Ministra Saude (MS) no koordenador liña Ministeriais ba Covid-19 Iha Timor-Leste, Odete Maria Freitas Belo liu husi nia diskursu hateten, ohin halo ona lansamentu ba vasinasaun moras infeksioju no kontaksioju COVID-19 nian, no selebra mos loron nasional ba saude nian.

Nia dehan vasina ne’e mak instrumentu forte liu, atu kontrola no subsekuentemente hapara pandemia COVID-19 nian, no sei posivel deit bainhira ilijivel simu vasina ne’e no enkoraja sira nia membru familia ilijivel sira no kolega sira  atu halo hanesan. Vasinasaun ne’e hanesan asaun ikus liu nia ona, ba prevensaun ba pandemia COVID-19 nian iha Timor-Leste.

“Hau mos apela ba ema hotu, atu kontinua halo tuir nafatin medida preventiva sira, inklui sira ne’ebe mak simu ona vasina ne’e, laiha ema ida seguru to’o ema hotu seguru. Tanba ne’e kontinua uza nafatin maskra, fase liman ho sabaun ho bee, pratika distansiamentu fiziku, labele hakat liu fronteira ho ilegal no labele fiar rumor no boatus sira”, nia apela.

Entertantu partisipa iha lansamentu nasionál ba vasinasaun COVID-19 ne’e, partisipa husi Primero Ministro ho nia espoza, Prezidente Parlamentu Nasionál, Ministra Saude, Prezidente Tribunal Rekursu, Ministerio Solidaridade Sosial no Inklusaun, Arce Bispu Metro Politanio Dioseje Dili, reprejentante Muslimanu iha Timor, Embixadores nasaun estranjeriu nian hotu iha Timor-Leste, Agensia Internasinal sira iha Timor-leste, membru VII Governu no eis prezidente da Republika Demokrasia Timor-Leste, Dr. Jose Ramos Horta.

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here