Home Saude MS Sei Uza Antigen Swab Test, Dr.Rui: Nafatin Defini diagnóstiku Final Maka...

MS Sei Uza Antigen Swab Test, Dr.Rui: Nafatin Defini diagnóstiku Final Maka RT-PCR Test

545
0
anitgen swab test COVID-19. [Foto: copyright ET Health Word | 14.04.2021]

Reportazen Zevonia Vieira

Ministeriu Saude (MS), liu hosi ekipa konjunta saude, sei utiliza Antigen Swab Test. Liu hosi zoom press conference, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr.Rui Maria de Araújo informa katak hahú semana ida ne’e nia laran, ekipa konjunta saúde sei utiliza mós Antigen Swab Test hanesan instrumentu ida, atu fasilita halo rastreiu ka screening ba COVID-19.

“Nafatin instrumentu atu defini diagnóstiku finál ba COVID-19 maka RT-PCR test, maibé Antigen Swab test sei utiliza hanesan rastreiu inisiál. Desizaun teknika ida ne’e, hala’o iha  Marsu 2021, no LNS halo hela preparativus atu hahú implementa”, dehan Dr. Rui

Bainhira Neon Metin halo konfirma konaba Antigen Swab test nia diferente iha ka lae ho rapid test? Ba Neon Metin Dr. Rui hatan katak antigen swab test ne’e laos test ne’ebe halo ho ran, iha mos rapid test seluk ne’ebe tenke halo test hasai ran, maibe ida ne’e laos halo teste ho ran.

“Rapid test ne’e la adopta iha Timor-Leste, tanba rapid test ho ran ne’e Organizasaun Mundial Saude (OMS) mos la rekomenda no sira rekomenda deit mak Swab. Antigen swab ne’e sei nafatin foti amostra hosi area ibun no inus nian, maibe nia la lori ona ba makina RT-PCR no tekniku sira hateten katak maximu 20 minutur ita hatene ona rezultadu,” dehan Dr. Rui

Oinsa ita interpreta ninia rezultadu, Dr. Rui esplika katak iha manual klinuku ne’ebe adopta no atualiza, bainhira negative no ema ne’e laiha sintomas, ne’e signifika virus ne’e laiha nia isin, maibe bainhira nia pozitivu no sa tan nia iha sintomas entaun presiza konfirma ho teste PCR.

‘Ezame atu konfirma diagnoistiku COVI-19 ne’e tenke halao nafatin liu hosi instrument PCR”, dehan Dr. Rui

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here