Home Notisia Dalan Remixio Kotu, Familia Hulan Deit Ema Moras Ho 6km Hodi Lori...

Dalan Remixio Kotu, Familia Hulan Deit Ema Moras Ho 6km Hodi Lori Ba Centro Saude

205
0
Dalan kotu iha Remixio. [Foto: Dok NM | 28.04.2021]

Reportazen Adalgisa Pereira*

Komunidade iha postu administrativu  Remexio, iha suku 4 hanesan suku Asumahuni, Liurai, Watekeu no suku Faturasa susar tebes atu asesu ba Centro Saude, tanba dalan ligasaun ba suku 4 hetan estragus total husi desastre natural ne’ebe akontese iha loron 4 Abril liuba.

Tuir  Administrador Posto Administrativu Remexio, Jacinto mendonca liu husi telefone hateten durante estrada ligasaun Remixio ne’ebe liga ba suku 4  kotu total tanba ne’e  populasaun iha area refere susar tebes, labele halo movimentu ho nunee ema sira ne’ebe mak moras, atu ba centru saude familia hulan deit.

“Konaba saude nian, inan feto sira atu partus no ema moras sira, ami orienta familia sira maka hulan deit husi vila mai to’o iha simpang tiga kuaze 6 kilo resin, hodi nune’e kareta serbisu saude munisipiu Aileu nian tula fali,” dehan Administrador Remexio Jacinto Mendonca ba Neon Metin liu husi telefone 27/04.

Nia hatutan katak durante dalan kotu, familia sira hulan moras hamutuk nain 7 ona, preokupasaun ne’e sira hato’o ona ba nasional liu-liu ba iha IGE-EP, hodi harukaema bele tun mai hadia lalais dalan refere, maibe to’o ohin loron seidauk iha resposta ruma husi ministetriu relevante, tan ne’e Sira iha inisiativa rasik, hadia maibe ba motorista deit mak bele liu. Iha suku 4 nee populasaun hamutuk 8078 mak hela iha fatin refere.

*(Adalgisa Pereira nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here