Home Notisia Udan Boot Iha Loron 8 Dezembru, Afeta Ba Komunidade Sira Iha Tasi...

Udan Boot Iha Loron 8 Dezembru, Afeta Ba Komunidade Sira Iha Tasi Tolu

928
0
inundasaun iha Mahodi Tasi Tolu. [foto: Oqui | 08.12.2021]

Reportajen Calisto dos Santos Oqui

Komunidade suku Mahodi, aldeia Tera Santa besik Karantina Tasi Tolu sempre afeta inundasaun bainhira udan boot

Jornalista Neon Metin halo entrevista ho komunidade karantina tasi tolu Vitorinho Soares de Araujo. senti triste tanba to’o tempu udan sempre inundasaun, maibé estadu nunka hare’e kona-ba fatin inundasaun iha Karantina, 08/12.

“Kuandu estadu hatene katak nia ema sira mak hela iha karantina,ami husu ba parte guvernu  hadia maka baleta iha Estrada ninin, tamba be’e tu’un husi Kampun Baru Golgota maka tun mai iha karantina, sei baleta mak diak la fo impaktu baa mi iha karantina. dala barak ami hato’o ba Xefe Suku, no nia hato’o ba Ministru relevante konaba dezastre naturais maibe to’o ikus rezultadu laiha. “ dehan Soares

Entretantu komunidade Thomas Joao Felisberto katak dezde uluk nunka sente inundasaun tanba de’it governu hadi’a estrada maka hetan inundasaun  foin mak akontese tinan kotuk.

“Ami  hela iha fatin ida ne’e atu buka moris no mos selu oan sira nia eskola sustenta  nesesidade loron-loron nian, desde uluk kedas sai ona suku madohi nia ema,nebe ami atu sai ka lasai ne,e husi parte governu”, dehan Thomas

Thomas informa katak komunidade besik karantina hamutuk ho Xefe Suku tuur hamutuk dala rua ona, hodi koalia konaba komunidade karantina enfrenta hela inundasaun, Xefe Suku buka dalan koopera ho kompañia Miramar  ajuda  kona-ba rai henek, hodi taka netik estrada ninin

Iha tempu hanesan Xefe Suku Mahodi, Bernadino Soares Teki Timor dehan ba Neon Metin via telefoni  katak  komunidade karantina tinan-tinan sempre sofre bainhira udan boot

“Hau  hato’o ona ba parte guvernu atu loke baleta halo luan tamba dala barak ona komunidade karantina enfrenta hela ba inundasaun, maibe ate ohin loron  husi parte guvernu nunka mai haree fatin ne’e”,dehan Xefe Suku

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here