Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

3012 POSTS 0 COMMENTS

Asanami: Iha Istoria PD nian Nungka Ses-an Hosi Koligasaun Iha Opozisaun...

Reportazen Zevonia Vieira Prezidente Partidu Demokratiku (PD), Mariano Sabino Asanami liu via telefone bainhira halo entrevista ho Neon...

Asanami: Hakotu Impase Politika, Kombate Covid-19 no Normaliza Ekonomia, PD Prontu...

Reportazen Zevonia Vieira Relasiona ona ho koligasaun foun ne’ebe lidera hosi Prezidente partidu Congresso Nacional de Reconstrução de...

Governu Aprezenta Proposta Renovasaun Estadu Emerjensia Ba Datoluk nian Iha PN

Reportazen Francisco JDA Relasiona ho Presidente da Repúblika nia permisaun, hodi husu autorizasaun hodi extende tan Estadu Emergencia...

EE Ba Datoluk nian Sei Konsentra Deit Iha Fronteira Terestre, Aereo...

Reportazen Raimundo Seguerau Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Mericio Juvinal dos Reis Akara hateten, implementasaun estadu emerjensia faze datoluk,...

Deputadu/a Sira Ne’ebe La Partisipa Plenaria Durante Loron 5, Kontra Rejimentu...

Reportazen Raimundo Seguerau Durante loron rua ona deputadu sira husi bankada CNRT, UDT/Frente Mudansa no PUDD la partisipa sesaun...

Deputada Angelica Husu MF Aprezenta Relatoriu Orsamentu 250 Miloens no DOT

Reportazen Raimundo Seguerau Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), deputadaa bankada FRETILIN Maria Angelica Rangel...

CAC Rejistu Kazu Total 73, Sergio: Apresia PN Tanba Prioritiza Lei...

Reportazen Raimundo Seguerau Comição Anti Corupsaun (CAC) halo aprezentasaun relatoriu serbisu CAC nian ba tinan 2019 iha Parlamento...

Deputada Olinda Husu CAC Bainhira Mak Lori Fila Emilia Pires

Reportazen Raimundo Seguerau Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba Comição Anti Corupção (CAC) atu...

Kalohan: PD Sedauk Ofisialmente Sai Hosi Koligasaun Foun

Reportazen Francisco JDA Partidu Demokratiku (PD) seidauk ofisialmente sai hosi koligasaun foun ne'ebé lidera hosi partidu Congresso Nacional...

Lu Olo Husu Autorizasaun Parlamentu Hodi Extende Estadu Emerjensia

Reportazen Santina Lucia da Costa Prezidente da Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo hafoin rona hanoin  ne’ebe  favoravel...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

error: Content is protected !!