Home Justisa Bee Moos Nafatin Sai Preokupasaun Komunidade nian, Sandra: Ami Lalin Jerigen Sae...

Bee Moos Nafatin Sai Preokupasaun Komunidade nian, Sandra: Ami Lalin Jerigen Sae Foho Tun Foho

792
0

Reportazen Francisco Jose De Almeida

Editor: Zevonia Vieira 

“Komunidade iha área rural 42% mak seidauk asesu bee moos besik uma, iha aldeia balu fonte bee iha, maibe laiha kanalizasaun, tanba ne’e obriga comunidade sira, liu-liu feto no labarik sira, tenke ba kuru bee iha mota kuak, hodi utiliza ba necessidade loron-loron. Situasaun ida ne’e la seguru ba sira, particularmente feto no ema ho defisiensia ne’ebe vulnerável liu atu asesu bee iha mota kuak hodi kuru bee”

Bee moos mak necesidade fundamental, bee mak fo moris ba ema, iha konvensaun internacional direitos umanu mos hateten ema hotu iha direitu hodi asesu ba bee moos, bainhira ema ida la asesu ba bee moos, significa povu nia moris sei mukit no viola ona povu nia direitu atu moris adekuadu.

Tinan 20 ona povu comemora loron referendum maibe tinan 20 nia laran, povu barak maka sei halerik ba bee moos. Tuir observasaun jornalista Neon Metin, bainhira hakat liu ba iha Bekusi, comunidade ne’ebe hela besik iha mota ninin, hulan sira nia botir bee, jerigen no basia, lao ain tanan hodi ba buka bee moos, atu sira bele uza ba tein, hemu no ba necessidade seluk tan.

Situasaun ne’e halo jornalista Neon Metin hakarak hakbesik ba comunidade sira atu hatene, tanba sa hulan jerigen sira hodi lao dook ba buka bee moos?

Sandra da Costa Baros, comunidade ne’ebe hela iha aldeai Depozito Penal, bainhira dadalia ho Neon Metin, nia hatoo sentimentu triste tanba to’o ohin loron nia labele asesu bee moos

“Ami iha ne’e be susar tebes, ami tenke lalin jerigen sae foho,ho tun foho hodi kuru bee, ho distansia husi uma ba kuru bee, 500 metros husi uma ba fatin be mos nian, tanba komunidade barak maka la hetan bee moos, ami presiza hein malu nune’e bele kuru bee moos depois bele lori ba uma”, tenik Sandra ho situasaun ne’ebe nia sente la justu nudar povu maubere nia oan.

Bainhira jornalista Neon Metin koko dada lia ho Xefe Aldeia Depozito Penal, Zefalete Dos Santos Leite, iha diferente informasaun tanba nia hateten hosi tinan rua ba kotuk komunidade sira susar tebes hodi asesu bee moos maibe agora komesa asesu ona

“Iha Aldeia Depozito penal ne’e hotu hetan bee, maski bee ne’e kiik oan, maibe hetan hotu, maske husi tinan rua ba kotuk ne’e ami komunidade susar, maibe agora komunidade sira asesu hotu bee moos ho diak”, tenik Zefalete

Situasaun diferente ho Xefe Aldia nia esplikasaun, jornalista halo observasaun direita, ba komunidade sira ne’ebe asesu bee moos iha Aldeia Depozito Penal realidade hatudu katak komunidade sira hein malu ou forma hodi bele kuru bee moos iha mota.

Ho situasaun ne’ebe mak comunidade hasoru, Neon Metin dadalia ho Diretor Assosiasaun HAK, Manuel Monteiro, hodi buka tuir realidade ne’ebe akontese iha comunidade nia leet, sei susar hodi asesu ba bee moos?

Diretor Manuel Monteiro esplika katak, tuir governu hateten katak 96 % mak asesu ba bee, maibe realidade hatudu katak komunidade barak susar asesu ba bee, nune’e governo rasik seidauk tau importansia ba bee moos hanesan direitu humanus.

Manuel realsa liu tan katak iha komunidade barak mos seidauk iha obrigasaun atu kuida instalasaun ne’ebe estadu tau fraku tebes.

“Sidadaun nia obrigasaun atu kuida instalasaun ne’ebe estadu halo fraku tebes, tanba bainhira governo harii tiha kanu, komunidade mak ba halo kuak estraga kanu dada bee, tuir sira nia hakarak no bee suli estraga, tanba ne’e maka halo sidadaun barak la asesu ba bee moos iha area urbana”, esplika Manuel

Ativista ba direitos umanu ne’e mos esplika katak, Lei organika no 4/2004 divisaun bee iha teritorio laran tomak,e fahe ba parte rua be rural no bee urbana, kabe ba individu ida mak atu responsabilidade no tau matan, sai nain ba sistema ka torneira ne’ebe hetan ba nia uma, maibe bee rural ninia jestaun ne’e kabe ba komunidade iha aldeia atu bele responsabiliza halo jestaun ba fasilidade ne’ebe mak estadu no governo implementa ona, bele diak nafatin hodi bele aproveita bee nebe iha

“Governo seidauk fo prioridade hanesan direitus humanus, tanba wainhira la investe orsamentu iha bee no husik NGO internasional sira mak investe hanesan, Care, Plan, ADB, sira mak tau fali orsamentu ba iha ne’eba duke governo”, tenik Manuel

Tuir peskiza hosi HAK nian hatudu katak postu Saude sira ne’ebe hetan problema konaba bee mos no sintina iha suku sira, hosi municipiu neen.

Bazea ba analiza grafiku hatudu iha okos, ami amostra kondisaun konaba postu saúde hira mak iha no laiha bee moos no postu saúde hira mak iha bee moos no laiha sintina entre suku sira ne’ebe mak HAK monitoriza ba.

Bazea ba monitorizasaun HAK nian iha hosi municipiu neen, kuaze município neen, kuaze município hotu iha ona postu saúde iha kada suku, mesmu hanesan ne’e iha postu saúde balun maka sei lamenta konaba asesu ba bee moos no seidauk iha sintina.

Postu saúde 39 asesu ba bee moos no 11 maka seidauk asesu ba bee moos, nune’e mos iha postu saúde 42 maka iha sintina no 7 mak seidau iha sintina. Presiza asesibilidade katak servisu mediku no kauza determinante sira saúde nian hanesan bee moos no facilidade sanitária adekuadu, hela iha fatin ne’ebe ema bele hakbesik an bah o segurnasa, inklui iha área rural sira, bee moos sai nafatin preokupasaun populasaun.

Bee moos no saneamentu sai rekursu importante hodi assegura comunidade sira bele moris saudável no sustentável. Tuir peskiza Saude no Demografiku 2016, comunidade iha área rural 42% mak seidauk asesu bee moos besik uma, iha aldeia balu fonte bee iha, maibe laiha kanalizasaun, tanba ne’e obriga comunidade sira, liu-liu feto no labarik sira, tenke ba kuru bee iha mota kuak, hodi utiliza ba necessidade loron-loron. Situasaun ida ne’e la seguru ba sira, particularmente feto no ema ho defisiensia ne’ebe vulnerável liu atu asesu bee iha mota kuak hodi kuru bee.

Timor-Leste nia Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional [PEDN] 2011-2030, descreve objetivu sira ba faze da uluk [2011-2015], defini katak 75% husi populasaun rurál iha asesu seguru no sustentável ba bee moos [potável]; realidade faze ida ne’e seidauk atinje, tuir DHS 2016, só 58% husi populasaun rurál iha asesu ne’e

Konstituisaun RDTL, artigu 6 Objetivu Estadu nian hateten katak, “Harii sosiedade ida-ne’ebé hatuur iha justisa sosiál, hodi hakiak sidadaun sira-nia moris di’ak ba isin no ba klamar”.

Estadu nia responsabilidade mak atu garante povu nia moris di’ak liu husi nia fornesimentu servisu báziku sira ba ninia sidadaun. Aleinde ne’e iha Dekretu-Lei No. 4/2004 ne’ebé regula kona ba rejime distribuisaun bee ba konsumu públiku ho nia objetivu mak atu fornese bee moos ba povu tomak iha Timor-Leste nune’e bele garante saúde públiku.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here