Home Notisia OJE 2019 Atinji 84%, Suku Lubun Ida Seidauk Hetan Eletrisidade, Estrada, Bee...

OJE 2019 Atinji 84%, Suku Lubun Ida Seidauk Hetan Eletrisidade, Estrada, Bee Mos no Saniamentu

375
0
Komunidade buka kuru be'e ho masa 5 litru (Foto: STL)

Reportajen Fransisco JDA

Deputado Bankada Partido Demokratiku (PD) Adirano do Nasimentu bainhira halo  intervensaun iha debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) iha Parlamentu Nasionall hodi dehan katak  desempenho governo ba ezekusaun atinji 84% iha 2019 nian maibe qualidade hosi obra sira mak halo no promesa kampu de trabalho 60,000, no mos servisu ba eletrifikasaun no seidauk to’o ba uma kain hotu-hotu.

“Hau la fiar Governo atinjimentu numeru estastistica ho total 84%  sai faktu ho Povo no nasaun nia  moris. Atinjimentu ida ne’e estatisticamente los, admistrativamente aprezentado  no arkivado maibe kestaun kualidade de obra sai kestaun tanba povo no aldeia iha suku lubun ida seidauk hetan eletricidade, estrada, bee mos no saneamentu to’o agora maske Governo ida ne’e tau ona osan iha planu 2019,” Adriano esplika iha ninia intervensaun.

Nia Haforsa tan bainhira fo fila OJE ba Governu hamosu konfusaun publika no hatur inserteza politika hodi hamiis konfiasa povo ba estadu prejudika desenvolvimentu nasional  tanba funsionamentu makina do estadu sustenta deit ho orsamentu duadesimo

Iha fatin hanesan Deputadu Bankada FRETILIN, Antoninho Bianco hatete se nasaun ida ne’e mak nia investimentu tun ne’e hare hosi kauza saida, iha rai laran mos la iha no rai liur mos la tama, se ita la iha ivestimentu mak hamosu  qestaun desempregado barak sei kontinua aumenta tinan-tinan

“Programa VIII Governo  hatete, maibe tanba sa, se investimentu la iha karik programa VIII Governo pelumenus 60,000 mil halo oinsa mak bele atinji ida ne’e? Hirak ne’e fator ida ke  ita tenke tetu hamutuk tanba oras ne’e dadaun so ita halo jestaun ba osan ne’ebe  iha rekursu finanseiru ne’ebe iha ne’e mak jestaun ba fundo minarai ne’e,” dehan Deputadu Antonino Bianco.

Nia haforsa  nia parte hare katak Governo fraka de jestaun, iha fatin hotu, nune’e nia husu ba Primeiro Ministro atu orienta menbru Governo sira  ne’ebe iha instituisaun estadu  selae bele afeta ba ekonomia no desenvolvimentu

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here