Home Saude Covid-19, Ba 11 Abril, Suspeitu 64, Nain 12 Hein Rezultadu, Negativu 50,...

Covid-19, Ba 11 Abril, Suspeitu 64, Nain 12 Hein Rezultadu, Negativu 50, Kazu Foun Positivu Nafatin 1

1527
0
Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo. [Foto: Francisco JDA | 11.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], kontinua publika informasaun konaba situasaun Covid-19 ba loron 11 Abril. Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo liu hosi konferensia imprensa ba jornalista informa katak horseik CIJK informa ona katak ita iha kazu foun positivu 1, hamutuk hotu ema nain 2 ona. Agora dadauk kazu positivu additional ka foun ne’e ne’e halao hela tratamentu, iha centru izolamentu Vera Cruz.

Dr. Rui mos informa dadus tuir konfinamentu obrigatoriu to’o oras ne’e dadauk iha 883, se kompara ho loron hirak liu ba hahu menus dadauk ona, tanba hatene katak governu desidi ona suspende entrada ba Timor oan sira hosi fronteira hahu hosi loron hirak liu ba.

“Dadus sira ne’e hatudu katak ita nia maluk sira ne’ebe tama hosi zona sira ne’ebe afetadu agora komesa menus, ida ne’e loke spasu ba insituisaun no governu sira hotu ne’ebe serbisu iha CIJK, bele konsentra diak liutan, hodi akompanha kuarentena ne’e halo didiak, hafoin identifika kazu potensial sira neebe mosu, hodi nune’e halo analiza laboratorium no izola sira, atu nune la hadaet ba komunidade sira”, esplika Dr. Rui iha centru media CCD, 11/04/20

Hosi dadus hatudu katak hosi loron komulativamente sura hosi loron 6 Marsu to’o ohin loron hatudu total suspeitu 64. Hosi suspeitu nain 64, ema nain 2 konfirmadu positivu, hosi nain 2 ne’e, ida rekopera no fila ona ba uma no kontinua halo auto-kuarentena ho medidas de protesaun individual hanesan uza maskra no seluk-seluktan durante loron 14 no ema nain 12 mak hein rezultadu teste ka provavel, total ba ema negative nain 50.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here