Home Saude MS Reintegra Maluk Sira Iha Kuarentena Total 124 Fila Ba Sira nia...

MS Reintegra Maluk Sira Iha Kuarentena Total 124 Fila Ba Sira nia Uma

573
0
maluk timoroan sira iha kuarentena obrigatoriu fila ba sira nia uma. [Foto: Francisco JDA | 13.04.2020]

Reportazen Francisco JDA

Maluk timoroan sira ne’ebe kompleta ona loron 14 iha kuarentena obrigatoriu Hotel Luz Clarita,  Carlos Mesion, Sao Joao Paulo n Fortuna hamutuk 124 fila hikas ona ba sira nia hela fatin.

Portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dra. Odete Viegas ba jornalista sira informa katak maluk timoroan sira ne’ebe fila total 124 maibe maluk sira balun ne’ebe kuarentena iha hotel Fortuna no Carlos Mesion mak labele sai, tanba sei iha balun ne’ebe hetan sintomas.

Dra .Odete Viegas haktuir ba jornalista sira katak, durante periodu inkubasaun ba konfinametu obrigatorio ne’e besik ona loron 14, balun hatudu sintomas entaun bele kontrola kedas molok sai ba fatin.

“Se no kazu mak sai teste negativu sira bele sai, maibé se teste positivu ita tenke hatama ona ba fatin izolamentu, husu mós ba alin sira ne’ebé mak sei fila ba sira nia fatin, kontinua nafatin halo distansia sosial,  aplikasaun regras uja maskra no mós no fase liman atu evita hosi moras hotu,  la presiza sai hosi uma kuandu la iha nesesidade para atu sai”,  Dra. Odete Viegas iha Otel Luz Clarita, 13/04

Dra. Odete hatutan dadaun ne’e Ministeriu Saude hamutuk ho Ministeriu Comercio no Industria hahú ona atu koloka ema ida iha kuartu ida no halo ona desinfectan ba fatin sira ne’e.

“Ohin ne’e hahu muda ona karik iha Otel balun mak ema rua iha kuartu ida, ami hahú hasai ona para ita bele estritu liu tan ema sira ne’e mai iha karantina, maibé alin sira barak la kumpri saida mak ita fo. Agora ita aplika ona regras ema ida tenke kuartu ida,  ida ne’e ita tenki halo, no husu alin sira iha karantina tenke disiplina duni, se sira la disiplina, sira rasik mak hakarak hetan moras hosi ema ne’ebé hetan positivu”,  hateten Dra. Odete Odete Viegas

 Iha fatin hanesan Reprezentante Derotor Jerál Admistrasaun Estatal, Paul Natalino iha diskursu hateten, maluk sira ne’ebé atu fila fali ba komunidade, Admistrasaun Estatal nia papel mak bainhira maluk sira ne’ebé kompleta ona loron 14 iha karantina ba municipiu, sei la direta ba familia maibé sei liu hosi fatin Admistrasaun Estatal Municipio,  hafoin entrega ba autoridade sira no  reintegra ba família

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here