Home Notisia Covid-19, 19 Abril, Kazu Positivu Foun 1 Total 18, Negativu Sae Ba...

Covid-19, 19 Abril, Kazu Positivu Foun 1 Total 18, Negativu Sae Ba 208

354
0
Portavoz CIJK, Dra. Odete Viegas. [Foto: Zevonia Vieira | 19.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK] hatoo’o informasaun konaba situasaun moras covid-19 iha Timor-Leste ba loron 19 Abril.

Liu hosi konferensi imprensa, portavoz CIJK, Dra. Odete Viegas informa katak total kuarentena obrigatoriu no auto-kuarentena 608, hosi total ne’e kuarentena obrigatoriu 594, iha Dili 460, municipo 134, auto-kuarentena iha Dili zero [0] no municipio iha 14.

Pasa ona kuarentena loron 14 to’o ohin loron hamutuk 1399, dadus moras covid-19  ba loron 19 Abril, total konfirmadu hamutuk 19, kazu foun 1, kuradu 1, positivu 18, suspeitu hamutuk 323, provavel nafatin 4, hein rezultadu 92 pesoas no negativu 208.

Dra. Odete informa katak kazu foun 1 ne’ebe positivu mai hosi hotel Licidere, estudante timoroan ne’e halo viajen hosi Bandung ba Jakarta iha 31 Marsu, nia viajen ba Jakarta uza travel, Jakarta mai Kupang uza aviaun Batik Air, hosi Kupang mai Atambua aluga kareta Avansa mesak, depois nia toba kalan ida iha Atambua iha hotel Timor Travel, hosi Atambua mai Bagugede sae Ojek, hosi Batugede mai Dili iha loron 31 Marsu ho Bis Bintang ne’ebe aluga hosi Ministeriu Saude hosi 28 to’o 31 Marsu.

“Ema sira ne’ebe mak mai hamutuk, sira hotu hela ih hotel Katuas mak hamutuk ema 40, ita nia ekipa vijilansia epidemiolojia halo kontaktu ona ho portavoz iha Indonesia, tanba Timor-Leste mos iha International Health Regulation, atu fo hatene ema sira ne’ebe mak halo kontaktu ho maluk positivu ne’e”, esplika Dra. Odete iha CCD, 19/04

Dra. Odete mos esplika katak kazu hamutuk 19 pesosas, 1 mak kuradu, positivu total 18, siginifika 22 pesoas mak tama iha Vera Cruz ne’e inklui provavel nain 4 maibe sira nia fatin ketak ho maluk sira positivu. Provavel nain 4 mai hosi hotel ne’ebe hanesan mak hotel Katuas nain 2, Fortuna ema 1, Novo Horizonte ema 1.

“Maluk sira ne’ebe iha Vera Cruz nafatin hetan akompanhamentu no monitorizasaun hosi mediku sira, spiritual no skilogiku sira halo atendementu ba sira”, tenik Dra. Odete Viegas

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here