Home Saude Dra. Odete: Konselheru KHUNTO Kumpri Ona Protokolu Isolamentu

Dra. Odete: Konselheru KHUNTO Kumpri Ona Protokolu Isolamentu

279
0
Vise Koordenador Forsa-Tarefa Prevensaun no Mitigasaun ba Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Dra.Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa | 08.04.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Relasiona ho Konselheru partidu KHUNTO, Jose Naimori Bucar ne’ebe mak dadaun ne’e sai polemika iha publiku, katak nia la kompri ona regras tuir protoklu COVID-19 nian, ho ida ne’e Vise Koordenador Forsa-Tarefa Prevensaun no Mitigasaun ba Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Dra.Odete da Silva Viegas halo klarifikasaun katak Konsilheiru Naimori Bucar nia kompri ona regras ka protokolu isolamentu ne’ebe Centro Integradu Jestaun Krize (CIJK) implementa.

Nia dehan Konselheru Naimorio Bucar foti swab iha loron 26 Marsu, iha loron 27 relata katak nia pozitivu COVID-19 no lori kedas nia ba iha sala isolamentu.

“Iha loron 27 Marsu to’o hodi bainrua nia kompleta ona loron 10, ita halo teste ba nia negativu, maibe nia labele sai iha loron sanolu ne’ebe nia teste negativu, mas nia bele sai iha loron tuir mai, ne’ebe horseik nia sai ne’e kompri ka kompleta ona regras husi ami nian konaba loron 11, Konselheiru Naimori kumpri hela regras ne’ebe ita iha hela,” esplika Dra. Odete bainhira partisipa distribuisaun vasina AstraZeneca, iha SMAES I.P. iha kampu Alor, 08/04.

Nia informa tan katak sira halo tiha ona revisaun ba iha regras protokolu isolamentu tuan nian, iha fulan Fevereiru ho Marsu liu ba ne’e, tanba tama ona iha tinan ida, presiza halo revisaun  ba iha regras sira ne’e.

“Regras Portokolu isolamentu ne’e ami hahu diskute iha Fevereiru no Marsu liu ba ne’e, tanba ita tama ona tinan ida, ita presiza halo revisaun ba iha regras sira ne’e. Entaun regras uluk ita aplika negativu dala rua tutuir malu, mak ita foin hasai ema ne’e, siginifika nia pozitivu ohin ita hatama iha isolamentu, maibe nia laiha sintomas loron tolu ita bele halo teste ba nian, se nia iha sintomas, isin manas no mear loron lima ba oin mak ita foin fo teste, ne’e portokolu isolamentu ida tuan”, nia esplika

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here