Home Saude 10 Juñu, MS Deteta tan Kazu COVID Total 140, Rekuperadu 190 no...

10 Juñu, MS Deteta tan Kazu COVID Total 140, Rekuperadu 190 no Ativu 1748

630
0
variant foun Corona B117. [Foto: copyright google | 24.03.2021]

Reportajen David da Costa Gusmao

Ministru Saúde (MS) liu hosi Sala Situasaun Centro Integradu Jestaun Krize (SS-CIJK) relata dadus COVID-19 ba ohin loron nian katak, ohin deteta kazu foun hamutuk 140,  rekuperadu hamutuk 190 no kazu ativu iha sala izolamentu hamutuk ema nain 1748.

Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araujo, informa kazu detetadu foun ba ohin loron 10 Juñu hamutuk  140, iha Dili 100 no iha Munisípiu seluk hamutuk 40.

“Hosi total kazu detetadu foun ba ohin loron mane nain79 no feto nain 61. Kazu foun ne’e sira ho idade tinan 12 nain 1, idade entre tinan 12-59 nain 130 (92,8%), idade 60 nain 9. Hosi total kazu detetadu foun ne’e proporsaun kazu sintomatiku hamutuk 4,2%,” dehan Dr. Rui liu hosi komunikadu imprensa ne’ebé Neon Metin asesu iha loron Kinta, 10/06.

Nia haktuir ohin iha mos kazu rekuperadu hamutuk 190, no total kazu ativu ohin loron iha sala izolamentu hamutuk 1748. Nune’e kazu total konfirmadu kumulativu sura hosi loron 21 Marsu 2020  mai to’o ohin loron 8113. Total ema ne’ebe halo teste PCR hamutuk 1005.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here