Home Saude 7 Setembru, MS Deteta Kazu Pozitivu COVID Total 190, Rekuperadu 379, Obitu...

7 Setembru, MS Deteta Kazu Pozitivu COVID Total 190, Rekuperadu 379, Obitu 3

648
0
Ekipa vijilansia epidimiolojia. [Foto: Copyright A Bola | 19.04.2020]

Reportajen David da Costa Gusmao

Ministeriu Saude (MS) liu husi Sala Situasaun Centru Integradu Jestaun Krize (SS-CIJK) ohin deteta kazu konfirmadu COVID-19 hamutuk 190, kazu rekuperadu nai  379 no ativu baixa nain 3941 ne’ebe iha loro 7 Setembru.

Liuhusi komunikadu imprensa, Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo informa ba jornalista sira katak ba loron 7 Setembru númeru rekuperadu iha nain 379, kazu pozitivu baixa hamutuk 3941.

Nia dehan kazu detetadu foun hamutuk 190 ne’e deteta iha Dili hamutuk 122, Baucau 25, Lauten 9, RAEOA nain 8, Ainaro nain 7, Bobonaru nain 6, Aileu nain 3, Covalima nain 2, Manufahi nain 3 no Viqueque nain 5 no iha  munisípiu sira seluk ohin laiha kazu.

Husi total kazu detetadu foun ohin, mane 99 no feto 91, kazu hirak ne’e ho idade tinan 20 nain 21 (11%), ho idade entre tinan 12-59 nain 159 (83,6%), ho idade nain 60 nain 10. Husi total kazu foun ohin, 22 kazu ka 27,5% mak sintomátiku ou hatudu sintomas             

Nia dehan husi kazu detetadu foun ohin 54 (28%) iha ona vasina kompletu no 23 (12%) hetana ona vasina doze dahuluk.

Ohin mos iha kazu rekuperadu hamutuk 379, kazu ativu ohin hamutuk ema nain 3,941, ohin mos iha obitu nain 3, nune’e obitu total ôbitu sae ba 85. Total kazu konfirmadu kumulativu sura 21 Marsu 2020 to’o ohin loron ne’e hamutuk ema nain 17888

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here