Home EduTek Profesor EBF Leuro Husu MEJD Aselera Kontratu Profesor Voluntariu, Balun Desidi Buka...

Profesor EBF Leuro Husu MEJD Aselera Kontratu Profesor Voluntariu, Balun Desidi Buka Serbisu Iha Rai Liur

48
0
Profesora Ensinu Baziku, Filial Leuro, Felicidade Fernandes. [Foto: Adroaldo | 19.01.2023]

Reportajen Adroaldo “Saretukau”

Profesora Felicidade Fernandes husu Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), atu aselera kontrata profesor voluntáriu sira, tanba profesor voluntáriu iha Ensinu Báziku Filial (EBF) Leuro no Capulai de Souru, barak mak seidauk hetan kontratu durante tinan naruk nia laran, nune’e sira prefere trata dokumentu ba hotu servisu iha rai li’ur.

Nia dehan iha EBF Leuro sira iha profesor voluntáriu rua, ida ba kontratadu nasional, ida voluntáriu 9 anus maibé estadu seidauk rekoñese. “Ne’ebé ami husu se karik bele, entaun lalais oi-tuan atu bele haree ne’e, sira ne’ebé voluntáriu 8 ou 9 anus mai, sira bele bele asina ona kontratadu, tanba ita haree ami nia kolega sira balu, barak mak sai ba li’ur, ne’ebé ha’u husu ba governu, se bele karik, aselera oi-tuan para sira mos sai ona kontratadu nasional,” dehan Profesora Felicidade ba Neon Metin.

Profesora ne’e hateten iha EBF Leuro, iha kontratadu na’in rua, ida eskola mak selu, seluk tama ona sistema Ministériu Edukasaun nian, maibé to’o agora seidauk hetan kontratu tanba Ministériu rasik seidauk halo rekrutamentu, tanba ne’e nia husu atu aselera mos ida ne’e, atu ne’e bele fo oportunidade ba profesor foun sira aplika matenek ne’ebé durante ne’e sira hetan iha bandu estudu, se lae sira sai hotu ba rai li’ur.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here