Home Notisia Asembleia Jeral ADTL: Halo Diálogu Unifika Asaun Salva no Alkansa Direitu Ema...

Asembleia Jeral ADTL: Halo Diálogu Unifika Asaun Salva no Alkansa Direitu Ema ho Defisiénsia

2527
0
Diretór Ezekutivo ADTL, Cesário Da Silva. (Foto: Zemila | 27.02.2024]

Reportajen Zemila Da Costa Calau e Cresencia de Castro

Asosiasaun Ema ho Defisiénsia Timor-Leste (ADTL), realiza diálogu nasionál ho tema Unifika Asaun Hodi Salva no Alkansa Inkluzaun Defisiénsia iha Timor-Leste , asaun saida mak bele halo hodi atinje  diretu ema ho defisiénsia.

Liuhusi asembleia jerál ne’ebe organiza husi ADTL, Diretor Ezekutivu ADTL, Cesario da Silva ba jornalista nia hateten asembleia jeral ADTL nian atu diskute konaba oinsá salva no alkansa direitu ema ho defisiénsia, nune’e liuhusi diálogu ne’e hodi bolu makaer ukun sira ne’ebe foti desizaun, hodi halo diskusaun ho organizasaun defisiénsia sira, hodi alkansa  direitu ne’ebe inkluzivu.

“Ami akompaña ita iha polítika diak ba asuntu inkluzaun no defisiénsia, ita nia asaun atu konkretiza planu programa sira ne’ebe sei menus, tanba ne’e ADTL iha inisiativa atu halo dialogu ida hodi konvida Ministériu relevante sira mai ko’alia kona-bá, saida mak ita atu halo hamutuk kona-bá asuntu defisiénsia”, dehan Diretór Ezekutivu ADTL, Cesário da Silva, ba jornalista sira iha Dare, Tersa, 27/02

Diretór ADTL dehan esperansa ADTL ba oin liuhusi lema La Husik Ema Ida Iha Kotuk, nune’e presiza asaun konkreta, no presiza asaun husi entidade hotu, liu-liu governu nia asaun, hodi mellora kondisaun ho ema hotu, hodi bele asesu no garante edukasaun ida ne’ebé asesivel no sensivel ba ema hotu.

Iha fatin hanesan Jestora programa ADTL, Rosália Teresa Pereira hateten, programa asembleia jerál membru ADTL nian ba tinan 2024  -2028 relata katak sup programa husi asembleia ne’e mak halo dialogu, kapasitasaun ba membru ADTL durante loron tolu iha Dare.

Tuir programa ne’ebe iha katak orador prinsipál sira hodi koalia konaba asuntu ema ho defisiénsia mak hanesan  Ministériu solidariedade sosiál, Obras Públika, Edukasaun, membru Parlamentu Nasional no Provedór Direitu Humanus no Justisa.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here