Home Meio Ambiente Loron Mundial Ai-Parapa, Grupu Habelun Kontinua Kuda Ai-Parapa Hodi Netraliza Gas Estufa...

Loron Mundial Ai-Parapa, Grupu Habelun Kontinua Kuda Ai-Parapa Hodi Netraliza Gas Estufa Hosi Rai

214
0
Ai-Paparap iha Ulmera. [Foto: Adroaldo ‘Saretukau’ |26.07.2020]

Reportazen Adroaldo ‘Saretukau’

UNESCO hatuur loron 26 Julhu nudar loron internasional Ai-parapa. Liu hosi loron ai-parapa, grupu sira ne’ebe mk hadomi meio ambiente kuda ai-parapa iha parte Ulmera municipiu Liquisa.

Iha fatin kuda ai-parapa Diretor Sentru Alterasaun Klimatika no Biodiversidade UNTL, Profesor Adao Soares Barbosa hateten ai-Parapa hanesan ekosistema ida ne’ebé úniku, espesial no furak. Ezisténsia no produtividade ai-Parapa importante tebes ba moris direita ema nian no importante tebes tanba iha benefísu oi-oin no nia funsaun.

“Ai-Parapa nia funsaun iha parte ida, nia bele satan ita nia rai maran hosi nível tasi, ne’ebé mak agora sa’e maka’as tanba de’it impaktu hosi alterasaun klímatika. Se ai Parapa mak la iha, fatin ne’ebé mak mamuk fasil atu fó espasu ba tasi been tama ba iha ita nia rai maran”, hateten Profesor Adao, 26/07.

Nia hatutan ai-Parapa nia funsaun seluk mak absorve dioksidu de karbonu, atu bele metiga gas estufa ne’ebé mak hamosu alterasaun klimátika. Nia halo balánsu entre fontes ne’ebé mak hasa’e emisaun gás estufa iha ita nia rai nomos bele absorve fila fali, katak ai Parapa mak bele netraliza gás estufa hosi ita nia rai, liu-liu iha nível nasional.

Ai-Parapa nia funsaun seluk mak aumenta estétika ba tasi ibun, bele haree ita ni-nia panorama rai Timor sai furak liu tan. Ai Parapa ne’ebé mak espesífiku ou furak aumenta ita nia rai bonita liu tan, bele dada ema turista atu bele mai vizita ita nia rai.

Adao husu ba governu presiza promove Lei ambiental atu fo atensaun ba sidadaun hotu, para bele konserva no proteze ai-Parapa iha sira nia hela fatin no presiza monitorizasaun ne’ebé di’ak, hodi defende. Se ita formula Lei no implementa Lei ho di’a,k ita nia ai-Parapa mos sai matak liu.

Iha sorin balun Grupu Habelun ai-Parapa, Calistro Gomes hateten nudar komunidade Suku Ulmera hateten katak sei kuidadu no halo ona viveirus no kuda ai-Parapa oan iha sira nia tasi ibun rasik.

“Ami hala’o aktividade halo viveirus no kuda ai-Parapa tinan tolu ona, hahu iha 2017 no ami nia membru hamutuk ema nain 44, feto 36 no mane 8. Ami komesa halo vivierus ai-Parapa ne’e tanba hetan apoiu hosi ONG Fundef. Depois de mandatu remata ami kontinua fali ho projeitu UNDP nian, ami halo viveirus kuaze ai-Parapa rihun 30 no ami kuda to’o tasi laran”, hateten Calistro.

Nia informa komunidade sira ne’ebe hela iha Ulmera mak halo manutensaun konaba ai-Parapa, hodi tau matan ba aninal sira, no hadia lutu sira ne’ebe animal halo at.

“Ami sente kontente tanba uluk ne’e ai-Parapa ne’e la hanesan ne’e. Ami mos kontente tanba ami mos hetan benefísu ituan hosi ai Parapa ne’e rasik. La’os sira haruka de’it ami kuda, maibé ami hetan osan ituan” hateten Calistro iha Ulmera, 26/07

Calistro informa species tasi nian hanesan ikan, boek no kadiuk iha fatin ai-Parapa, komunidade sira sempre mai kaer, hodi bele faan ka han hamutuk ho sira nia familia.

Membru Grupu Habelun, Luciana Guterres iha fatin hanesan hateten lalin rai metan enxe ba plastic hotu rega no mane sira ba ku’u ai-Parapa musan hodi halo vivierus.

“Kuda tiha hotu ami fahe ba grupu, hodi mai tau matan hodi rega. Ami kuda ai-Parapa iha ami nia fatin ne’e de’it. Ba mane sira kontrola ai-Parapa oan no feto sira hasai tiha fo’er iha ai-Parapa, kuidadu para nia bele moris buras”, hateten Luciana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here