Home Saude COVID-19, TL Regista Kazu Positivu 1 Hosi Ema Estranjeiru, MS Husu Populasaun...

COVID-19, TL Regista Kazu Positivu 1 Hosi Ema Estranjeiru, MS Husu Populasaun Kumpri Regras

880
0
Vice Koordenador Komisaun Ezekutivu Saude Surtu Covid-19, Narsisio Fernandes. [Foto: Francisco JDA | 04.08.2020]

Reportazen Francisco JDA

Timor-Leste regista fila fali kazu Covid-19 ne’ebe hahu iha fulan Agustu 2020, iha ona kazu konfirmadu positivu nain ida, sidadaun estranjeiro hosi nasaun Indonesia, ne’ebe mai ho aviaun Citilink iha 21 Julhu no iha loron 22 Julhu Tama iha Timor Leste, ekipa sira simu iha fronteira no tama ona iha Konfinametu obrigatorio Tasi Tolu.

Hafoin iha konferensia imprensa Hosi Ministeriu Saúde ba jornalista sira Vise Koordenador Geral Komisaun Executivu Saúde ba  Surtu Covid-19, Narsisio Fernandes  hateten rezultadu sidadaun Indonesia ne’e positivu no ekipa Ministeriu Saúde transfere ona ba iha Isolamentu Vera Cruz.

 “Ekipa komesa kedas inisiu simu pasaseiros sira iha Loron 22 Julhu no ekipa visilansia akompanha kedas hosi fatin ne’ebá, momentu ne’ebá iha motorista no profesional saúde sira ne’ebé mak kontaktu direita, sira hotu tama iha visilansia no nafatin halo servisu ba ida ne’e”,  hateten Vise Kordenador Geral Comisaun Executivu Narsisio Fernandes iha Salaun MS Kaikoli Dili, 04/08

Vise Koordenador ne’e reforsa liu tan, ema sira ne’ebé mak la’o hamutuk hosi Batugade mai to’o iha fatin kuarentena,  sira hotu tama hotu iha Contact Tracing no agora dadaun iha kuarentena Tasi Tolu. Ekipa visilansia cintinela kontinua halao serbisu ba suspeitu sira ne’ebe halo kontaktu direita ho ema ne’ebe positivu Covid-19. Liu hosi konferensia imprensa Ministeriu Saúde apela ba populasaun tomak atu labele paniku no mantein nafatin, halo prevensaun ba Covid-19, kontinua uja maskara, fase liman beibeik no halo distansiamentu fiziku no evita grupu boot ne’ebé envolve ema barak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here