Home Notisia Bankada CNRT Konsidera PPN Komete Iregularidade, Josefa: La Presiza Governu Mai

Bankada CNRT Konsidera PPN Komete Iregularidade, Josefa: La Presiza Governu Mai

807
0
Bankada CNRT halo konferensia imprensa.[Foto: Francisco JDA | 06.08.2020]

Bankada Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), halo komunikadu imprensa relasona ho bankada CNRT ne’ebe walk out hosi sala plenaria, tanba tuir bankada CNRT katak Prezidente Parlamentu Nasional komete tan iregularidade Klara no grave hasoru estadu de direitu no konsientemente halo manipulasaun ba agenda pleanria extraordiaria no viola regimentu Parlamentu Nasional.

Bankada CNRT hateten katak governu la marka prezensa iha votasaun no la hetan esplikasaun, oinsa mak bele deskute kona ba fatin isolamentu, Kuarentena, fasilidade isolamentu no seluk tan.

Deputada Bankada CNRT, Carmelita Moniz ba jornalista sira hateten, atu deklara estadu emergencia importante mak rona hosi governu ba implementasaun estadu Emergencia, tenki hatene katak estadu emergensia ne’e halo nusa no oinsa.

“Horseik ami hatete ita la presisa uja estadu de emergencia, para hodi tau deit ema ba kuarentena, ita labele uja estadu de emergencia para atu rejeita entrada, estrageiros ita iha Lei imigrasaun auxilio iha artigu 23 Ministro bele rejeita entrada em kestaun Saude, bele halo visilansia sanitaria Ministru bele foti medidada restrigen nia direitu para atu la afeta”, hateten Carmelita Moniz, iha bankada CNRT, 06/08/20

Carmelita Moniz realsa liu tan, pelemenus governu mai iha debate no rona governu, nune’e bele deside maibe hodi kalan meza obriga deit, katak tenki halo votasaun kedas depois mak hetan konfirmasaun iha loron 11, konvoka fali reuniuan para halo konfirmasaun no iha konfirmasaun mak bolu governu atu autoriza para nune’e bele tetu.

Iha Fatin hanesan Deputada Bankada FRETILIN, Josefa Soares hateten Komisaun Permanente bele halo aprovasaun ba ida ne’e, la presiza dehan membru governu atu mai, tanba karta Presidente Republika nian klaru tiha ona, kona ba razaun saida mak atu husu situasaun de emergencia ne’ebe la presiza menbru governu mai.

“Votasaun nominal la presiza, baibain ami halo ne’e, bele ho formas oioin. Hakarak se la konkorda ida ne’e, ita uza artigu 26, Lei nu.3 para atu bele konfirma fila fali autorizasaun estadu emergencia ne’e, bele konfirma no konvoka fila fali reuniaun iha 11 semana oin mai”, hateten Deputada Josefa Soares

Nia hatutan governu husu atu dekreta entaun Prezidente Republika tenki haruka mensajen mai iha Parlamentu Nasional, nune’e Parlamentu Nasional bele autoriza, iha fatin ba Prezidente Parlamentu konvoka fila fali reuniuan, para atu bele konfirma kona ba estadu de emergencia ne’ebe horseik aprovadu ona iha Parlamentu Nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here