Home Saude Detekta Kazu COVID-19 nain 1 Iha Baucau, Dr. Rui: Ema Kontaktu Besik...

Detekta Kazu COVID-19 nain 1 Iha Baucau, Dr. Rui: Ema Kontaktu Besik Total 17

1302
0
Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor Leste, Dr. Rui Maria de Araújo. [Foto: David da Costa | 05.03.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Liu husi konferensia imprensa Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araujo informa ba jornalista sira katak iha loron 2 Marsu, detekta tan kazu konfirmadu foun nain-1 iha muncipiu Baucau no rekuperadu nain-4.

Nia dehan hosi kazu konfirmadu foun ne’e, no ninia membru familia sira hateten katak entre sira la halo viajen sai husi Timor-Leste, no la halo mos viajen ba fatin ne’ebe foin dadaun iha hela serka sanitaria hanesan muncipiu Covalima, Bobonaru ho Covalima.

Nia esplila kazu ida iha Baucau ne’e halo viajen husi Dili ba Baucau iha loron 1 Marsu ho bus naran Mabenifa ho xapa matrikula 36-806, to’o iha Baucau tuku 8 kalan, iha loron 2 Marsu, viziñu sira informa ba ekipa konjunta Saude Baucau katak ema ne’e kelur ona la hela iha Baucau, posivelmente halo viajen ba fatin kontaminadu ruma no husu atu halo teste.

“Ekipa konjunta foti amostra ema ne’e nia iha loron ne’e kedas, no rezultadu husi amostra ne’e, hatudu pozitivu, maibe pozetivu CT (Cycle Threshold) 42,5. Ida ne’e siginifika, nia infetadu duni ho virus SARS-CoV-2”, dehan Dr.Rui ba jornalista sira iha Sala Situasaun CentrO Integradu Jestaun Krize (CIJK), iha CCD Merkadu Lama, 05/05.

Nia haktuir katak maski nia iha ona faze rekuperasaun no probabilidade atu hadaet tutan ba ema seluk ki’ik liu, kompara ho por exmplu karik nia iha CT 37  mai kraik.

“Iha loron 4 Marsu ekipa saude repete hikas analiza hodi konfirma ninia CT, maibe rezultadu ida ne’e hatudu negativu, no rezultadu ida ne’e konfirma  katak kazu ida ne’e iha duni prosesu rekuperasaun”, nia salienta.

Nia haforsa tan maski ho rezultadu ida hanesan ne’e, ekipa saude deside atu foti amostra husi ema ne’ebe kontaktu besik ho nia iha Baucau, no nia hela fatin iha Dili, iha BTN II Tasitolu, Aldeia Terra Santa, Suku Madohi, Postu Don Aleixo Dili, ema ne’ebe kontaktu besik nia hamutuk nain-17, iha Baucau nain-9 no Dili nain-8, foti ona sira nia amostra hodi halo analiza maibe rezultadu hatudu negativu hotu kedas.

“Masik negativu hotu, maibe sira sei nafatin kuarentina hodi hein tempu ne’ebe nesesariu atu repete teste dala ida tan”, dehan Dr.Rui.

Entertantu dadus jeral kazu foun nain-6, kazu rekuperadu nain-4, kazu ativu iha sala izolamentu Vera Cruz nain-25 no ema tama husi froneira terrestre iha loron 1 Marsu to’o 5  Marsu, liu dalan Legal hamutuk nain-57, liu ilegal nain-1  sira hotu tama kuarentina.

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here