Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

4473 POSTS 0 COMMENTS

Ba Futuru Kapasita Feto Iha Municipiu, Hodi Hakbiit Feto Lokal Partisipa...

Reportazen Zevonia Vieira  “Ami fo ona treinamentu hodi kapasita feto potensial sira hamutuk nain 19 ne’ebe mak hatudu sira nia abilidade diak, halo advokasia no...

Eskola EBC Iha Balibo Menus Manorin, Inan-Aman Fo Kontribuisaun Hodi Selu...

Reportazen  Santina Lucia da Costa Editor Zevonia Vieira  Eskola laiha Biblioteka, estundantes la asesu bee moos, biblioteka no laboratorium la iha, susar ba estudante sira atu aprende...

Impaktu Hosi Mundansa Klimatika, Moras Ispa As Iha Balibo

Reportazen Francisco Jose De Almeida Editor Zevonia Vieira  Moras Ispa domina iha Iha Centro Saude Balibo, tuir dadus hosi fulan Marsu to Septembru hamutuk 5,529 pasiente ne’ebe...

Lucia Sasin Moris Bainhira Tropas Indonesia Oho Jornalista Nain 5 Iha...

Reportazen Santina Lucia da Costa Editor Zevonia Vieira  "Momentu ne’e military oho uluk mak hau nia tiu ho avo feto iha Koba, oho hotu tiha sira tama...

AJTL Husu Ba Seguransa, Forsa no Governo, Respeita Liberdade Imprensa

Reportazen Santina Lucia da Costa Editor Zevonia Vieira  Liberdade imprensa nudar prinsipiu fundamental, ba media no jornalista sira. Liu hosi nutisia ne’ebe mak produs tuir prinsipiu jurnalismu...

SECOMS Apoio AJTL & TLPU, Hodi Organiza Formasaun Jurnalismu

Reportazen Francisco Jose De Almeida Editor Zevonia Vieira  Formasaun jornalista importante tebes, atu bele hasae kapasidade jornalista nian, hodi halo servisu profesional liu. Iha komemorasaun loron Balibo...

Jornalista Sira Simu Sertifikadu Hosi Formasaun Konaba Salva Ambiente

Reportazen Santina Lucia Da Costa Editor Zevonia Vieira Konselho Imprensa servisu hamutuk ho UNDP no Sekretariu Estadu Ambiente , fahe sertifikadu ba jornalista sira ne’ebe tuir...

Jardim B.J Habibie Nakonu Ho Lixu, Zacarias: Vizitantes Sedauk Iha Konsiensia

Reportazen Francisco de Almeida “Ita la bele depende ba Lei, maibe husu ema hotu nia konsensia ne’ebe mai iha Dili, aproveita fasilidade ne’ebe governo prepara,...

Impaktu Hosi Mudansa Klimatika, Fo Risku Ba Ema nia Saude

Reportazen Francisco Jose de Almeida Editor: Zevonia Vieira  Preokupasaun ba problema ambiental ne’ebe fo risku ba ema no animal sira, kontinua fo atensaum. Movimentu no advokasia...

MOP ho Portugal Servisu Hamutuk, Hodi Apoio Formasaun iha Area...

Reportazen Francisco Jose De Almeida Editor: Zevonia Vieira  Ministeriu Obras Publikas halo kooperasaun ho Portugal hodi fo espasu ba funcionário, liu-liu iha diresaun sira ne’ebe...

EDITOR PICKS