Home Saude COVID-19, Re-integra Pasiente Rekoperadu nain 3 Ba Familia, Odete: Kumpri Nafatin Regras...

COVID-19, Re-integra Pasiente Rekoperadu nain 3 Ba Familia, Odete: Kumpri Nafatin Regras EE

257
0
Kooredenador Jeral COVID-19 Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa | 12.01.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministra Saude re-integra pasiente COVID-19 nain tolu ba familia tanba rekuperadu. Liu hosi konferensia imprensa, Kooredenador Jeral COVID-19 hateten iha loron Tersa re-integra paseinte COVID-19 nain 3 ba familia sira, maibe husu publiku sira nafatin kumpri regras Estadu Emerjensia (EE).

Odete da Silva Veigas hateten sidadaun nain tolu mane timoroan ho idade 34, iha idade 29 no seluk idade  19. Sira hahu tama iha sala izolamentu Vera Cruz, ida tama iha loron 2 Janeru no  nain rua tama iha loron 3 Janeru 2021.

Nia dehan ema nain tolu ne’e submete ba Swab test ba dahuluk iha loron 7 Janeiru 2021 no hatudu rezultadu negative no teste ba daruak iha loron 9  Janeru ho rezultadu negativu ba dala rua nian.

“Ema nain 3 ne’e viajem husi Renu Unidu, to’o mai iha Timor-Leste  iha loron 22 Dezembro 2020 no ohin loron ami re-integra sira nain 3 ba familia sira”, dehan Odete iha palacio das cinzas Kaikoli, 12/01.

Tuir Dadus ohin loron 12  Janeru, iha Total numeru teste 17.789, hein rezultadu 284, total akumulativu kazu iha 49, iha Municipiu 62 no Autokuarentina iha 79. Muncipiu laiha pasa kuarenntina loron 14 ne’e iha 7.290, Dili 6.044 no Municipiu 1.246.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here