Home Saude Pasiente Pozitivu COVID-19 Balun Sedauk Ba Sala Isolamentu, Ekipa Saude Hetan Difikuldade

Pasiente Pozitivu COVID-19 Balun Sedauk Ba Sala Isolamentu, Ekipa Saude Hetan Difikuldade

1054
0
koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa | 06.05.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Relasiona ho pasiente pozitivu COVID-19 ne’ebe mak balun seidauk tama iha izolamentu, koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas rekonnese katak pasiente balun sedauk tama sala izolamentu, tanba ekipa saude iha terenu mos hetan difikuldade liu-liu pilar III, V no VII.

“Maluk sira ne’ebe deteta pozitivu COVID-19, iha duni informasaun  barbarak konaba kazu pozitivu COVID-19 barak mak ita seidauk foti. Hau hanesan Koordenador Jeral ami rekonnese katak ami iha duni difikuldade, liu-liu ba iha pilar  III, V no VII iha baze”, dehan Odete da Silva iha Novu Turismu Lisidere, 06/05.

Nia esplika husi inisiu mosu iha numeru ida-idak la dun barak, entaun fasil ba ekipa sira atu organiza iha terenu, maibe fulan ida rua mai, kazu aumenta drastic tebes, sae to’o iha 100 resin pesosas mak  pozetivu iha loron ida nia laran, siginifika movimentu husi serbisu ambulansia liu-liu pilar VII hetan duni difikuldade ida ne’e.

“Maibe ohin no horseik ami komesa organiza ona, atu iha ekipa ne’ebe haree diretamente, oinsa atu foti kazu sira ne’e, entaun entre pilar II mak tenke hato’o komunikasaun ba ema sira ne’e iha Pilar III, V no VII. Mekanismu saida mak ami atu uza mak informasaun sobre kazu pozitivu, ne’e mak ami tenke hatene ema sira pozitivu nia hela fatin, nia naran, numeru telfone, sei ita la konsege foti ema ne’e iha loron ida, ita bele komunika fali ema pozitivu ne’e,” nia dehan.

Nia haktuir sira fahe ona ekipa tolu ka haat ho transporte laos ambulansia deit, tanba ambulansia mos tama iha komunidade nia leet halo komunidade mos trauma, no komunidade balun mos lamenta ho ida ne’e, entaun  kazu leizeiru ka asintomatiku ka laiha sinais sei uza tansporte hanesan mini bus, atu foti ema sira ne’ebe pozitivu ne’e.

“Ambulansia ne’e ami sei tau ema sira ne’ebe mak iha sintomas ka iha isin manas, mear ou kazu grave, ne’ebe mak moderadu husi HNGV sira deteta, ita atu transfere mai iha Vera Cruz, entaun ami uza ambulansia. Ami fo sira hanesan alternativa atu minimiza populasaun nia paniku, tanba bainhira ambulansia tama iha komunidade nia leet, halo komuidade sira tauk tanba ho nia lian ne’e,” nia esplika.

Nia mos informa, iha terenu ekipa sira ne’e mos infrenta problema, bainhira sira telefone ba ema pozitivu, ema hirak ne’e taka tiha telefone, maibe hahu bao in sei hadia diak liutan.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here