Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

4620 POSTS 0 COMMENTS

CNC Disemina Informasaun Istoria Funu 1975 – 1999 Iha UNITAL

Reportazen Francisco Jose De Almeida Centro Nasional Chega nudar instuisaun publiku, ne’ebe harii husi governo hodi bele tau matan ba rekomendasaun husi relatório hosi...

Deskonfia Mosu “Nepotismu” Iha SEFOPE, Liga Ho Trabalhadores Ne’ebe Atu Ba...

"Hau laran triste tebes tanba hau nia naran la iha lista no ema seluk nia naran mak iha fali lista ne’e, hau hare uluk...

Autoridade Hapara Projetu Distribuisaun Liña Eletrisidade, KEFA: Povu Presiza Ahi

“Uma kain hamutuk 180, durante okupasaun Indonesia to’o ohin loron Timor-Leste hetan nia independensia, seidauk asesu ba elektrisidade tanba ne’e povu presiza ahi no...

SEFOPE & MSSI Halo Konsultasaun Programa Ema Ho Difisiensia, Ba Planu...

Sekretaria Estadu Formasaun Profisional no Empregu halo konsultasaun ho Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun ba esbosu planu assaun nasional ema ho difisensia...

Oxfam Lansa Relatoriu Diversifikasaun Ekonomika Iha TL, 70% Populasaun Buka Moris...

"Seitor agrikultura mak rekursu, hodi buka moris ba 70% populasaun. Iha 2019, iha deit miliaun $14.7 alokadu ba agrikultura, hosi total biliaun $2 iha...

Luta Ba Justisa Klimatika, Demétrio: Movimentu Tenke Kontinua Pro-ativu

“Ita sai vitima iha kauza global warming iha mundu, tanba ne’e ita hakarak partisipa iha konvensaun sira ne’e, hodi kapitaliza oportunidade sira ne’e ba...

Marsa Ba Justisa Klimatika, Lú Olo: Intervensaun Urjente no Efikaz, Hodi...

“Karik ita la koidadu agora kedas, iha risku boot ida katak, nasaun kiik sira ne’e hetan kondisaun sei lakon ka mout iha tasi okos....

RDDU Kondena Makaas Aktu Violentu Hasoru Nina, Respeita & Valoriza Maluk...

“RDDU kondena maka’as tebes wainhira haree estudante intelektual sira ne’ebé utiliza uniforme ( almamater) universidade nian mak komete violentu ida ne’e hasoru sidadaun ho...

PNTL Husu Mandadu Ba MP, Hodi Kaptura Autor Ne’ebe Baku Nina

Nina naran istimadu ne’ebe mak nia belun sira babain bolu, Nina nudar joven ida bainhira iha tempu okupasaun, ho idade kiik no sei uza...

Ministru Asumtu Veteranu Australia nian, Entrega Fotografia Tinan 1999 Ba TL

Timor-Leste komemora loron interfet ba tinan 20, liu hosi loron refere, Ministru Asumtu Veteranu no Pessoal Defeza Australia, Darren Chester entrega fotografia ne’ebe nakonu...

EDITOR PICKS